تدویر کنفرانسی تحت عنوان : "وظیفهء دیپلوماتیک، و شناخت و دانش لسان ها - پروندهء روابط میان فرانسه و چین، قرون نُزدهم و بیست و یکم میلادی" – (۲۴ و ۲۵ اکتوبر ۲۰۱۹ / ۲ و ۳ عقرب ۱۳۹۸ هجری شمسی) [fr]

بروزهای پنجشنبه ۲۴ و جمعه ۲۵ اکتوبر ۲۰۱۹ میلادی مطابق به روزهای ۲ و ۳ عقرب ۱۳۹۸ هجری شمسی، وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه و انستیتیوت ملی لسان ها و تمدن های شرقی – "اینَلکو" با مدد و همکاری پوهنتون نانکای (تیانجین، چین) ایام تدقیق و مطالعات درمورد "وظیفهء دیپلوماتیک، و شناخت و دانش لسان ها – پروندهء روابط میان فرانسه و چین، قرون نُزدهم و بیست و یکم میلادی" را تنظیم و انسجام بخشیده، برگزار می کنند.

JPEG

اگر یک عرصه ای باشد که مترجم در آن نقش عمده را ایفا می کند، آن عرصه روابط دیپلوماتیک میان فرانسه و چین است. در اواسط قرن نُزدهم میلادی، زمانیکه فرانسه در سرزمین چین نخستین نمایندگی و پُست های مختلف قونسلگری خویش را گشود، کشور مزبور معذالک متوسل به پادرمیانی میانجی های گردید که شناخت و دانش عملی و مروج لسان را داشتند.

دورنمای مشاغل

مترجمین قبل ازآنکه خودشان عهده دار وظایف شوند، خیلی زود معاونین الزامی و اجتناب ناپذیر قونسل ها و دپیلومات ها گردیدند. اما، حینیکه وزارت امور خارجه فرانسه تسلط بر لسان های شرقی را شامل برنامهء آموزش و پرورش دیپلومات ها گردانید، مترجمین اهمیت و جایگاه شان را از دست دادند.

استفاده از لسان ها در مذاکره

امروز تمسک هرچه عمومی تر به زبان انگلیسی در مذاکرات، بدون مراجعه به مترجمین و در انگلیسی بسیط و موجز، خیلی ناکافی تبارز می کند، و آنهم بخصوص زمانیکه مسائلی چون مذاکره و متعاقباً عقد توافقنامه ها مطرح می گردد. رشتهء سخن به سفرأ و مترجمینی سپرده خواهد شد که با چنین مشکلاتی مواجه شده اند.

JPEG

در طول روال این تاریخ، یک رابطه نیرومندی میان ادارهء وزارت امور خارجه –"کیِ دورسیِ" و انستیتیوت ملی لسان ها و تمدن های شرقی – "اینَلکو" گره خورده است، و تدویر ایام تدقیق و مطالعات فوق الذکر تاریخچه طویل المدت این پیوند و ارتباط، یعنی از زمان گشایش روابط رسمی میان چین و فرانسه در سال ۱۸۴۴ میلادی (سال ۱۲۲۳ هجری شمسی) تا اکنون را مطمح بررسی و مداقه قرار می دهد.

جهت دریافت معلومات مزید و جامع در زمینه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/action-scientifique-et-culturelle/colloques-et-conferences/article/colloque-fonction-diplomatique-et-connaissance-des-langues-le-cas-des-relations

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه