تدویر هفتمین جلسه سرتاسری سکوی بین الحکومتی درمورد تنوع طبیعی و خدمات نظم های زیست محیطی – "ای.پی.بی.او.اس." (پاریس، ۲۹ اپریل - ۴ می ۲۰۱۹ / ۹ – ۱۴ ثور ۱‍‍۳۹۸)

مبارزه علیه ضیاع تنوع طبیعی یک تعامل عمومی محسوب می گردد. بدین منظور، جمهوری فرانسه می خواهد رهبری جهانی این مسئله را بدست گرفته و مأمول مزبور را در صدر اجندآی اروپایی و بین المللی ثبت و درج کند. جمهوری فرانسه در چنین حول و چوکاتی تصمیم اتخاذ کرد تا از اجلاس هفتمین گردهمایی سرتاسری سکوی بین الحکومتی علمی و سیاسی درمورد تنوع طبیعی و خدمات نظم های زیست محیطی – "ای.پی.بی.او.اس." که از روز دوشنبه ۲۹ اپریل الی روز شنبه ۴ می ۲۰۱۹ میلادی (از ۹ تا ۱۴ ثور ۱۳۹۸ هجری شمسی) در مقر سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد – "یونِسکو" دایر می گردد، پذیرایی و میزبانی کند.

JPEG


دو تعامل اصلی این مقطع کاری عبارت است از :

- تصویب برنامهء کاری آینده سکوی بین الحکومتی درمورد تنوع طبیعی و خدمات نظم های زیست محیطی - "ای.پی.بی.او.اس." از اکنون تا افق سال ۲۰۳۰ میلادی (۱۴۰۹ هجری شمسی) ؛

- تصویب تلفیق نخستین گزارش ارزیابی جهانی تنوع طبیعی و خدمات نظم های زیست محیطی () که یک مأخذی تعبیه و تدوین چوکات ستراتِژیک جهانی پسا سال ۲۰۲۰ میلادی / سال ۱۳۹۹ هجری شمسی دربارهء تنوع طبیعی را تشکیل خواهد داد.

انجام این ارزیابی جهانی درمورد حالت و وضعیت طبیعت که درچوکات برنامهء کاری سکوی بین الحکومتی درمورد تنوع طبیعی و خدمات نظم های زیست محیطی - "ای.پی.بی.او.اس." برای سالیان ۲۰۱۴ – ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۳ – ۱۳۹۷ هجری شمسی) طرح ریزی شده بود، بعد از انتشار "بررسی هزاره نظم زیست محیطی" در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ هجری شمسی)، بنوع خویش پیشگام است. از سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی) بدینسو، ارزیابی مذکور ۱۵۰ متخصص بین المللی مربوط به ۵۰ کشور را که نمایندگان هم علوم طبیعی و هم علوم اجتماعی بودند، و با سهمگیری اضافی ۲۵۰ متخصص دیگر حمایت گردید، بسیج گردانید. این ارزیابی مبتنی بر دستکم ۰۰۰ ۱۵ مرجع بوده، و برای نخستین بار است که چنین ارزیابی معضلات، اولویت ها و دانش و آموزه های بومی و محلی را بگونهء منظم و پیهم احتوا می کند.

تلفیق گزارش حین برگزاری جلسهء سرتاسری به نمایندگان ۱۳۰ دولت عضو که در راستای وضع و تصویب "خلاصه ای عنوانی تصمیم گیران" بحث و تبادل نظریات انجام خواهند داد، ارائه و معرفی خواهد گردید. سند مذکور زمینهء توحید نتایج، پیام های کَلیدی و گزینه های حاوی جزئیات را در گزارش جامع فراهم خواهد کرد. بروز دوشنبه ۶ می ۲۰۱۹ میلادی (۱۶ ثور ۱۳۹۸ هجری شمسی)، گزارش مفصل یادشده حین تدویریک کنفرانس مطبوعاتی در پاریس به سمع و اطلاع عام مردم خواهد رسید.

JPEG

بدین منوال، ارزیابی جهانی تنوع طبیعی و خدمات نظم های زیست محیطی جهت مبارزه علیه انهدام تنوع طبیعی، باید به بهبود سیاست ها و فعالیت های که طی سال های آینده جامه عمل خواهد پوشید، موثر و ممد واقع شود. دراینجا سخن از یک گزارش حساس و خطیری است، زیرا ما در ششمین بحران انقراض همگانی موجودات، و آنهم نخستین بحران سترگ بعد از نابودی داینازورها یا حیوانات عظیم الجثه ماقبل التاریخ از ۶۵ میلیون سال بدینسو، بسر می بریم.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/environnement-et-developpement-durable/actualites-et-evenements/2019/article/7e-pleniere-de-la-plateforme-intergouvernementale-sur-la-biodiversite-et-les

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه