تدویر نخستین جلسهء شورای فرانسه – آلمان با اشتراک جمیع اعضای این شورا درمورد مسئلهء ادغام (برلین، ۷ نوامبر ۲۰۱۷ / ۱۶ عقرب ۱۳۹۶)

آقای جِرارد کولومب، وزیر دولت، وزیر امور داخله و خانم ناتالی لوازو، وزیر مسئول امور اروپایی جمهوری فرانسه، بروز سه شنبه ۷ نوامبر (۱۶ عقرب)، نخستین جلسهء شورای فرانسه – آلمان با اشتراک جمیع اعضای این شورا درمورد مسئلهء ادغام (سی.اف.ای.آی.) را در همسویی و همکاری با آقایان توماس دو مِزییر و میکائل روث، همتایان آلمانی شان در شهر برلین مشترکاً ریاست نمودند.

JPEG

شورای فرانسه – آلمان درمورد مسئلهء ادغام (سی.اف.ای.آی.) برعلاوه حضورداشت وزرأی امور داخله و دو منشی عمومی برای همکاری میان فرانسه – آلمان، ۲۰ عضو ادارات کشورهای فرانسه و آلمان، جمعیت ها، انجمن ها و سازمان های جامعهء مدنی ای که در موضوعات ادغام دو کرانهء دریای راین دخیل اند، گردهم آورد.

مسئلهء ادغام برای یکپارچگی جوامع مان، و برای اینکه افراد پذیرایی و استقبال شده در کشورهای مان احساس کامل سهم داشتن فعال را در جامعه ملی داشته باشند، یک امر اساسی بشمار می آید.

هدف شورای فرانسه – آلمان درمورد مسئلهء ادغام (سی.اف.ای.آی.)، برجسته ساختن تجارب و عملکردهای بنوبه نیک و بجای است در عرصهء ادغام و پیشرفت انتظامات ملی مان، و آن چه در بخش آموزش لسان باشد یا چه در تعلیمات ملکی و اخلاقی، پیروزی های تعلیمی و تربیوی و برابری فُرصت های مناسب، سمت و سو حرفوی یا نظم و نسق سرزمین و اسکان.

این ملاقات فرانسه – آلمان در زمانی انجام یافت که رئیس جمهوری فرانسه آرزومند بنیانگذاری مجدد سیاست ادغام فرانسوی مبتنی بر هدفمندی های والاتر گردیده بود. آقای اورِلین تاشهِ، وکیل شورا که در نخستین جلسه مشافهه شورای فرانسه – آلمان در مورد مسئلهء ادغام "سی.اف.ای.آی." اشتراک ورزیده بود، از جانب صدراعظم جمهوری فرانسه مأموریت ارائهء پیشنهادات برای تحکیم نظم ادغام خارجی های قانونی را عهده دار گردید.

آقایان جِرارد کولومب، توماس دو مِزییر، میکائل روث و خانم ناتالی لوازو، در پایان نخستین جلسهء شورای فرانسه – آلمان درمورد ادغام، یک نشست مطبوعاتی را بروز سه شنبه ۷ نوامبر ۲۰۱۷ میلادی (۱۶ عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی) بساعت ۱۲ ظهر در وزارت امور داخله جمهوری فِدِرال آلمان واقع شهر برلین - الت-موابیت ۱۴۰ دایر نمودند.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/allemagne/evenements/article/1ere-reunion-pleniere-du-conseil-franco-allemand-de-l-integration-07-11-17

تاریخ نشر 26/11/2017

قسمت بالایی صفحه