تدویر مجتمع درمورد حکومتداری انتِرنِت در پاریس از تاریخ ۱۲ الی ۱۴ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی / از ۲۱ تا ۲۳ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی

جمهوری فرانسه از برگزاری سیزدهمین دور جلسات مجتمع درمورد حکومتداری انتِرنِت (اف.جی.ای.) تحت عنوان "انتِرنِت اعتماد"، پذیرایی و میزبانی می کند.

JPEG

حکومت جمهوری فرانسه تحت نظارت سازمان ملل متحد، این رویداد عمده حکومتداری جهانی انتِرنِت را تدوین و تنظیم می کند. سیزدهمین دور جلسات این مجتمع از روز دوشنبه ۱۲ الی روز چهارشنبه ۱۴ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی (از تاریخ ۲۱ تا ۲۳ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی) در مقر سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) واقع پاریس برپا می گردد.

مجتمع حکومتداری انتِرنِت (اف.جی.ای.) یک سکوی جهانی و دربرگیرندهء فعالان کثیر و متنوع گفتمان درمورد تمامی مسائل سیاست عامه در پیوند با انتِرنِت است.

این مجتمع در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ هجری شمسی) از سوی نشست عالی دربارهء جامعهء اطلاعات (http://www.itu.int/net/wsis/index-fr.html) در تونِس ایجاد گردید. در ابتدأ دور خدمت کاری این تشکیل برای پنج سال مدنظر گرفته شده بود، اما معیاد وظیفوی آن با تعمیل قطعنامهء نشست عالی دربارهء جامعه اطلاعات + ۱۰ که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه دسامبر ۲۰۱۵ میلادی (قوس/جدی ۱۳۹۴ هجری شمسی) تصویب گردید، تمدید یافت.

طی اجلاس مجتمع مذکور تحت عنوان "انتِرنِت اعتماد"، پیشنهادات در قسمت چهارچوب مقررات، روندهای جهانی، خطرات احتمالی و ممکنه، و همچنان شیوه های خوب و بد عملکرد وضع شده یا تحت جر و بحث، مطمح گفتگو و مداقه قرار می گیرد.

JPEG

اهمیت مجتمع حکومتداری انتِرنِت در ظرفیت و توانمندی اش به تسهیل تبادل نظریات میان حکومت ها، سازمان های بین المللی، شرکت های خصوصی، جامعهء فنی و انجمن های جامعهء مدنی که به موضوعات سیاست عامه مرتبط به حکومتداری انتِرنِت می پردازند و یا به مسائل فوق الذکرعلاقه مندی نشان می دهند، نهفته است.

آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه باید در این مجتمع حضور یابد. مجتمع یادشده در سلسله رویدادهای بزرگ بین المللی در پاریس، در محلی که صنعت دیجیتال با مجتمع صلح پاریس (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/gouvernance/evenements-et-actualites-sur-le-theme-de-la-gouvernance/article/forum-de-paris-sur-la-paix-1ere-edition-du-11-au-13-novembre-2018) بتاریخ ۱۱ نوامبر(۲۰ عقرب) و نشست ... (https://govtechsummit.eu/) بتاریخ ۱۲ نوامبر (۲۱ عقرب) در اولویت اجندآی کاری قرار دارد، مدغم بوده، برگزار می گردد.

اجلاس مجتمع درمورد حکومتداری انتِرنِت فُرصتی است برای جمهوری فرانسه تا یک چشم انداز فرانسوی و اروپایی دیجیتال را که قبلاً از جانب وزیر اروپا و امور خارجه کشور در ماه دسامبر ۲۰۱۷ میلادی (قوس/جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی) در راهبرد بین المللی برای دیجیتال (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-numerique/strategie-internationale-de-la-france-pour-le-numerique/) ارائه و معرفی گردیده بود، ارتقا دهد، و علاقه مندی و وابستگی این سرزمین را به ساختار ملل متحد، منجمله درعرصهء حکومتداری دیجیتالی مطابق به نتایج نشست عالی جهانی دربارهء جامعه اطلاعات، مجدداً تأیید کند.

جهت دریافت معلومات مزید و جامع در زمینه :
https://www.intgovforum.org
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-numerique/actualites/article/le-forum-sur-la-gouvernance-de-l-internet-a-paris-du-12-au-14-novembre-2018

تاریخ نشر 02/10/2018

قسمت بالایی صفحه