تدویر دوره های کارآموزی تعلیمات برای کارآموزان افغان در کشور تاجکستان (نوامبر ۲۰۱۸ / عقرب ۱۳۹۷) [fr]

از تاریخ ۸ الی ۲۱ ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ میلادی (از ۱۷ تا ۳۰ ماه عقرب سال ۱۳۹۷ هجری شمسی)، بخش امنیت داخلی سفارت جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان (اس.اس.آی. کابل) با مشارکت کالج ستاد مدیریت سرحدات (بی.ام.اس.سی.) مربوط به سازمان امنیت و همکاری اروپا (او.اس.سی.او.)، دو دور کارآموزی تعلیمات را در شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجکستان دایر نمود.

JPEG

این کارکرد همکاری به ده تن از کارآموزان پولیس ضد مسکرات و مواد مخدر و محافظین سرحدات وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان زمینهء پیگیری تعلیمات مبارزه علیه قاچاق پیش سازهای کیمیاوی و جعل اسناد و برگه های هویت را مساعد ساخت. محتوای این تعلیمات خاص از سوی متخصصین فرانسوی مأموریت ملی تفتیش و نظارت بر پیش سازهای کیمیاوی و پولیس سرحدات تدریس گردیده و به پیش برده شد.

تاریخ نشر 26/12/2018

قسمت بالایی صفحه