تدریس لسان فرانسوی در نهادهای نظامی افغانستان [fr]

دگرمن دُنی بریسهِ همکار نظامی، بتازگی در مأموریت همکاری نظامی نزد سفارت فرانسه در کابل حضور یافته و موصوف یک دور تعارفی را در نهادهای نظامی افغانستان که در آنجا لسان فرانسوی تدریس می گردد، بسر رسانید.

بدین مناسبت، دگرمن بریسهِ زحمات و ایثار استادانی را که نامبرده بسود تدریس زبان فرانسوی از آنها نظارت بعمل می آورد، مشاهده نمود. استاد علی در لیسه عالی نظامی کابل، ۶ ساعت در یک هفته به ۱۲۵ متعلم دورهء تدریسات ثانوی تدریس کرده، در حالیکه استاد بکر در اکادمی ملی نظامی افغانستان به ۵۰ تن از افسران جوان اکادمی مذکور برای مدت ۴ ساعت در طول یک هفته مصروف تعلیم می باشد.

JPEG

این بازدید به همکاران نظامی ما فُرصت داد تا با متعلمین گفتگو و تبادل نظر انجام داده و شور و علاقه مندی ایشان را در فراگیری لسان فرانسوی مثبت ارزیابی نمایند ؛ این امر به اهمیت پشتیبانی ای که فرانسه در عرصهء تعلیم و تربیه مبذول می دارد، گواهی می دهد.

JPEG

تاریخ نشر 22/08/2016

قسمت بالایی صفحه