تداوم حمایت ما از بخش قضایی در کاپیسا و سروبی

سفارت فرانسه یک برنامه آموزش پرسونل بخش قضایی و وکلای ولایت کاپیسا و ولسوالی سروبی را تمویل مینماید که برای 74 مستفید شونده در نظر گرفته شده است و در ماه سپتمبر 2013 شروع و الی ماه فبروری سال 2014 ادامه خواهد داشت.
این آموزش به یک نیازمندی مبرم قضات و وکلا افغانی که به هیچ نوع آموزش دوامدار دسترسی عملی ندارند، پاسخ خواهد گفت. این آموزش توسط موسسه غیر دولتی بین المللی انکشاف قانون یا (IDLO) به پیشبرده میشود و مشتمل بر حقوق مدنی، حقوق خانواده همچنین قوانین راجع به خشونتهای ضد زنان و قوانین محاکمه عادلانه، میباشد.
این فعالیت جدید، که در چوکات معاهده دوستی و همکاری منعقده بین دو کشور جا داشته، نماد تداوم تعهد فرانسه در قبال مردم افغانستان بعد از خروج نظامیان فرانسوی از کاپیسا و سروبی میباشد.

تاریخ نشر 25/11/2013

قسمت بالایی صفحه