تحویل دهی 30 پایه کمپیوتر سیار به "کالج قوماندانیت قرارگاهی"

یکشنبه 23 آگست 2014 مصادف اول سنبله 1393. کم وبیش سی پایه کمپیوتر سیار با حضور داشت اتشهً نظامی و حکام ماموریت "اپیدوت" به "کالج قوماندانیت قرارگاهی" سپرده شد. منظور از اهدای این کمپیوتر ها، تجهیز کارآموزان افغانی ترفیع های آیندهً " کورس ستراتیژی قوماندانیت قرارگاهی"، در دورهً تعلیم وآموزش شان می باشد.
فرانسه از سال 2002 بدینسو تحول صعودی نیرومند شدن اردوی ملی افغان را همراهی می کند و ارزیابی نظامیان افغان را که در مکاتب آموزشی مسوول تربیه و اداره آموزش اند، تامین می کند.
این ماموریت ویژه که به عهدهً "اپیدوت" واگذار شده، تغییر چشمگیر داشته است : از آموزش مستقیم کارآموزان و واحدهای رزمی تا "تعلیم و تربیهً مدرسین"، قاطعانه بسوی خودکفایی اردوی ملی افغان روآورده است.
در چوکات روند انتقال، نقش کادرهای نیروی ائتلاف، از نقش مدرس به حکم نزد آموزگاران افغان، بعدآ از مشوره دهی بیشتر در حاشیه و تا بالاخره بحیث نظارت کننده تا اخیر سال 2014 مبدل گردیده است.
با این وجود، فرانسه به یاری ماموریت همکاری نظامی سفارت و در چوکات معاهدهً دوستی به فعالیت اش ادامه می دهد.

تاریخ نشر 28/08/2014

قسمت بالایی صفحه