تجارت خارجی – صنعت سیاحت – سفر ژان – بَتیست لوموان به شامپَین (۱۳ نوامبر ۲۰۱۸ / ۲۲ عقرب ۱۳۹۷)

بروز سه شنبه ۱۳ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی (۲۲ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی)، آقای ژان – بَتیست لوموان، منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، جهت اشتراک در جلسات صنعت سیاحت رَنس بزرگ که همه ساله نمایندگان منتخب و مسلکیان صنعت سیاحت محلی را گردهم می آورد، عازم منطقهء مارن گردید.

JPEG

هدف سیاحتی که در قلب منطقهء شامپَین قرار دارد، برخوردار از میراث تاریخی غنامند استثنأیی بوده، دو مرتبه از سوی سازمان معارف، علم و فرهنگ ملل متحد – (یونسکو) برسمیت شناخته شده و سرزمین بازدید از اشربه خاصی است که اسم اش در سراسر جهان می درخشد. قرارداد مربوط به مقصد شناسایی و دیدار از اشربه های خاص (شربت انگور) که در ماه جولای ۲۰۱۸ میلادی (سرطان/اسد ۱۳۹۷ هجری شمسی) در حاشیهء کُمیته بین الوزارتی صنعت سیاحت تجدید یافت، جهت توحید بدور نشان جهانی شامپَین، یک ابزار اهمی اجماع فعالان درکنار انجمن "اتوو فرانس" شمرده می شود.

JPEG

این سفر، به منشی دولت فرانسه نیز زمینهء درمیان گذاشتن تعاملات رشتهء شامپَین بسطح بین الملل را با مسلکیان این حرفه فراهم ساخت. رشته متذکره که تقریباً %۵۰ تولیدات ملی شامپَین صادراتی کشور را با رقم عایداتی دستکم ۳ میلیارد یورو و اشتغال ۰۰۰ ۱۶ تولیدکننده اشربه خاص (شربت انگور) تشکیل می دهد، جهانی ترین تاکستان فرانسوی توصیف می گردد. اگر برچسب شامپَین مترادف فرآورده عالی در سرتاسر جهان است، با این وجود دیپلوماسی اقتصادی مان جهت تحفظ آن، بذل تقلا در راستای شناختاندن محلات جغرافیایی بواسطهء شرکای تجاری مان و تسهیل گشایش بازارهای جدید درچوکات مذاکرات تجاری ای که اتحادیهء اروپا به پیش می برد، بسیج باقی می ماند.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/tourisme/evenements-et-actualites-lies-a-la-promotion-du-tourisme/article/commerce-exterieur-tourisme-deplacement-de-jean-baptiste-lemoyne-en-champagne

تاریخ نشر 19/11/2018

قسمت بالایی صفحه