تجارت خارجی – شورای راهبردی صادرات (پاریس، ۱۲ دسامبر ۲۰۱۹ / ۲۱ قوس ۱۳۹۸)

بروز پنجشنبه ۱۲ دسامبر ۲۰۱۹ میلادی (۲۱ قوس ۱۳۹۸ هجری شمسی)، آقای ژان– ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه طی تدویر یک جلسهء شورای راهبردی صادرات، روئسای منطقه و نمایندگان شان و همچنان فعالان امور عامه و خصوصی تجارت خارجی را گردهم آورد.

JPEG

جلسهء شورای راهبردی صادرات یک بخشی از طی مراحل تطبیق اصلاحات تجارت خارجی را که از سوی یک مشارکت بیسابقه ای میان دولت و مناطق کمک و پشتیبانی می شود، مورد بررسی و مداقه قرار داد. کار این جلسه زمینهء ترسیم دورنماهای اصلاحات تجارت خارجی کشور را برای سال ۲۰۲۰ میلادی (سال ۱۳۹۹ هجری شمسی) فراهم کرد.

بعد از آغاز برنامهء مورخ ماه فبروری سال ۲۰۱۸ میلادی (ماه های دلو/حوت سال ۱۳۹۶ هجری شمسی) اصلاحات تجارت خارجی از جانب نخست وزیر جمهوری فرانسه در شهرک روبیِ بدینسو، یک تیم جدید فرانسه در امور صادرات جهت زمینه سازی به حضورداشت بهتر شرکت ها در بازارهای جهانی و کسب فُرصت های مناسب تجارت بین المللی، در تمامی ساحات مربوط به بزرگ شهرها بوجود آمد. اکنون، ۲۳۵ تن از مشاورین بین المللی منقسم در سرتاسر سرزمین فرانسه تحت درفش "تیم فرانس اِکسپورت" (گروه فرانسه برای صادرات) جهت تشخیص و آمادگی شرکت ها بسطح بین الملل، دست اندرکار هستند. مشاورین فوق الذکر نیز بر ابزار دیجیتالی بدیع و به بهره برداری سپرده شده در سال ۲۰۱۹ میلادی (سال ۱۳۹۸ هجری شمسی) جهت تسهیل دسترسی شرکت های کوچک و متوسط (پی.ام.او.) به عرضهء راه حل های همگرایانه در هر منطقهء کشور اتکأ می ورزند.

JPEG

در خارج از کشور، "بِزنِس فرانس – (تجارت فرانسه) مشارکت های جدید منطبق به ماحول محلی را برای اینکه شرکت های فرانسوی قادر گردند تا از سوی متصدیان عامه و خصوصی بصوب بازارهای بیشتر و استفاده مزید از عرضهء خدمات همسویی گردند، عقد کرده است. بدین منوال، "تیم فرانس اِکسپورت" – (گروه فرانسه برای صادرات) از آلان تا سال ۲۰۲۲ میلادی (سال ۱۴۰۱ هجری شمسی) در بیش از ۱۰۰ کشور جهان حضور خواهد داشت.

شورای راهبردی صادرات اصلاح ابزار عامه همسویی مالی با صادرات، و همچنان تعاملات رقابتی و ساخت و انتظام شقوق مربوطه در راستای توسعهء تجارت خارجی مان را نیزمطمح بحث و مطالعه قرار داد.

جهت دریافت معلومات مزید درعرصه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2019/article/commerce-exterieur-conseil-strategique-de-l-export-paris-12-12-19

تاریخ نشر 15/12/2019

قسمت بالایی صفحه