تجارت خارجی – سفر آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه به کالوادوس (کان، ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۸ / ۲۶ سنبله ۱۳۹۷)

بروز دوشنبه ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۲۶ سنبله ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه معهء آقای هِرویِ مورین، رئیس منطقهء نورماندی، جهت انجام یک عزیمتی درمورد تجارت خارجی، عازم کالوادوس گردد.

JPEG

آقای لودریان از شرکت "فیلت" (بخصوص مولد تار و نخ) که از سال ۱۸۶۰ میلادی (۱۲۳۹ هجری شمسی) بدینسو در شهر کان مستقر است و %۴۰ تولیدات اش را بسطح جهان از منطقهء نورماندی صادر می کند، بازدید بعمل آورد. نامبرده متعاقباً رهسپار آژانس انکشافی نورماندی شد و در آنجا معهء آقای هِرویِ مورین، مراسم امضأی پروتوکول توافقنامهء ایجاد "تیم فرانس اِکسپورت نورماندی" میان "بِزنِس فرانس" (تجارت فرانسه)، آژانس انکشافی نورماندی، اتاق تجارت و صنایع نورماندی و بخش خدمات غیر متمرکز دولت را ریاست نمود. این پروتوکول وفاق، چهارمین پروتوکولی است که میان دولت و یک منطقه عقد می گردد.

JPEG

وزیر اروپا و امور خارجه کشور ارزیابی پیشرفت راهکار ملی حمایت از صادرات را که از جانب صدراعظم جمهوری فرانسه بتاریخ ۲۳ فبروری ۲۰۱۸ میلادی (۴ حوت ۱۳۹۶ هجری شمسی) در رووبیِ ارائه و معرفی گردیده بود، نیز انجام داد. موصوف این نتیجه گیری و ترازنامه را یکجا با شرکت های نورماندی ای که از قبل برای توسعهء صادرات شان از عرضهء خدمات جدید غرفه یگانه دولت – منطقه بهره می برند، تدوین داده بسر رسانید.

JPEG

آقای ژان – ایوو لودریان آنطوریکه خودش حین ملاقات های مورخ ۲۷ آگست (۵ سنبله) گذشته تحت عنوان "۱ سفیر – ۱ کارفرما" اعلام داشت، تعهد و پابندی این وزارت را به افزایش تعداد شرکت های صادراتی مان تذکار داد.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2018/article/commerce-exterieur-deplacement-de-jean-yves-le-drian-dans-le-calvados-caen-17

تاریخ نشر 24/09/2018

قسمت بالایی صفحه