تجارت خارجی – اقلیم – برگزاری یک سیمیناری در مقر وزارت امور خارجه فرانسه - "کیِ دورسیِ" درمورد شرکت های فعال در بخش انرژی های تجدید پذیر (پاریس، ۱۱ جون ۲۰۱۹ / ۲۱ جوزا ۱۳۹۸)

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه دور کاری یک سیمیناری تحت عنوان " وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه - "کیِ دورسیِ" شرکت ها : کارشناسی فرانسوی در بخش انرژی های تجدید پذیر" را که بروز سه شنبه ۱۱ جون ۲۰۱۹ میلادی (۲۱ جوزا ۱۳۹۸ هجری شمسی) در مقر وزارت اروپا و امور خارجه کشور – "کیِ دورسیِ" واقع پاریس دایر گردیده بود، اختتام بخشید. خاطر نشان باید ساخت که بدو امور سیمینار مذکور با سخنرانی خانم برون پوَرسون، منشی دولت نزد وزیر دولت، وزیر انتقال زیست محیطی و همبستگی افتتاح گردید.

بیش از ۷۰ شرکت، فنآوری های بدیع شان را درعرصهء انرژی های تجدید پذیر به دستکم صد سفارتخانه خارجی مقیم پاریس ارائه و معرفی کردند.

JPEG

شرکت های فرانسوی در سکتور خیلی رقابتی انرژی های تجدید پذیر حائز مقام نیکو و شأنداری استند. سرمایه گذاری ها در این سکتور طی سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی) به هزینهء ۳۳۲ میلیارد دالر صعود کرده، و از آنجمله بازار جهانی نظر به ارقام آژانس بین المللی انرژی بایست تا سال ۲۰۲۱ میلادی (۱۴۰۰ هجری شمسی) به بیش از %۴۰ رُشد کند. شرکت های فرانسوی برخوردار از یک کارشناسی شناخته شده، بخصوص در بخش های انرژی های بحری، بادی شناور، دسترسی به انرژی، ذخیره بذریعهء هیدروژن، و از عرضه ای قادر به ارائهء پاسخ های مناسب و بجا به خاص ترین شرایط جغرافیایی اند.

وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه از ورای مأموریت دیپلوماسی اقتصادی خویش جهت تسهیل و ترویج فعالیت های صادراتی شرکت های فرانسوی، روزانه در راستای ارتقای این رشته جد و جهد می ورزد. وزارت مزبور به تداوم اعلامیه های مورخ ۱۴ مارچ (۲۳ حوت) گذشته منعقده شهر نایروبی رئیس جمهوری کشور ، و در دورنمای نشست عالی اقلیم از جانب منشی عمومی سازمان ملل متحد که بتاریخ ۲۳ سپتامبر سال جاری میلادی (اول میزان ۱۳۹۸ هجری شمسی) در شهر نیویارک برگزار می گردد، سکتور خصوصی را نیز به تشدید نقش اش در تعمیم اهداف توافقنامهء پاریس تشویق و تحریض کرد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2019/article/commerce-exterieur-climat-seminaire-au-quai-d-orsay-sur-les-entreprises-actives

تاریخ نشر 09/06/2019

قسمت بالایی صفحه