تجارت بین المللی – کُمیتهء پیگیری راهکار تجاری (پاریس، ۲۱ می ۲۰۱۹ / ۳۱ ثور ۱۳۹۸)

بروز سه شنبه ۲۱ می ۲۰۱۹ میلادی (۳۱ ثور ۱۳۹۸ هجری شمسی)، آقای ژان – بَتیست لوموان، منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه جلسه کُمیتهء پیگیری راهکار تجاری را دایر نمود.

JPEG

این تشکیل، وکلای شورای ملی، فِدِراسیون های حرفوی، اتحادیه ها و انجمن های غیر حکومتی ای که به امر پیگیری توافقنامه های تجاری بین المللی متعهد استند، گردهم می آورد. جلسه متذکره زمینهء انجام یک تبادل نظر عمیق درمورد ارتقا و دفاع از منافع اقتصادی فرانسه و همچنان اولویت های مان درعرصهء تجارت، چون درنظرداشت تعاملات انکشاف پایدار در توافقات تجاری اتحادیهء اروپا را فراهم کرد.

منشی دولت نزد وزیر امور خارجه کشور، جریان مذاکرات بسطح اروپا دربارهء نوین سازی سازمان جهانی تجارت (او.ام.سی.) و همچنان روال مذاکرات تجاری با ایالات متحده امریکا را تشریح و توضیح داد. موصوف درباب مذاکرات جاری، بخصوص با بازار مشترک جنوب - "مِرکوسوور" (جامعهء اقتصادی متشکل از چند کشور امریکای جنوبی)، و پلان عملکرد مصوبه مورخ ۲۵ ماه اکتوبر سال ۲۰۱۷ میلادی (۳ ماه عقرب سال ۱۳۹۶ هجری شمسی) از سوی حکومت جمهوری فرانسه درچوکات تطبیق توافقنامهء اقتصادی و تجاری عمومی با دولت شاهی مشروطه فِدِرال کانادا روشنی انداخته وضاحت داد.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید و جامع در زمینه :
Un tableau de suivi de ce plan est disponible en ligne sur France Diplomatie
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2019/article/commerce-international-comite-de-suivi-de-la-politique-commerciale-paris-21-05

تاریخ نشر 23/05/2019

قسمت بالایی صفحه