تجارت بین المللی – دیدار ژان –ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه با روبِرتو ازِوِدو، رئیس عمومی سازمان جهانی تجارت (پاریس، ۲۳ می ۲۰۱۹ / ۲ جوزا ۱۳۹۸)

بروز پنجشنبه ۲۳ می ۲۰۱۹ میلادی مصادف به ۲ جوزا ۱۳۹۸ هجری شمسی، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه با آقای روبِرتو ازِوِدو، رئیس عمومی سازمان جهانی تجارت (او.ام.سی.) در پایتخت پاریس ملاقات و گفتگو نمود.

JPEG

وزیر اروپا و امور خارجه کشور تعهد جمهوری فرانسه را بنفع یک نظم تجاری باز و چند جانبه مبتنی بر قوانینی که سازمان جهانی تجارت (او.ام.سی.) ضامن آن است، مجدداً تأیید نمود. موصوف پشتیبانی تام جمهوری فرانسه را از امور روی دست داشته اتحادیهء اروپا در راستای نوین سازی سازمان مذکور به اهداف ذیل تذکار داد :

- تقویهء قوانین جهت مبارزه بهتر برضد رفتارهای تجاری ناعادلانه، و تأمین شرایط رقابت منصفانه بسطح جهانی ؛

- بهبود شفافیت و طرزالعمل سازمان جهانی تجارت (او.ام.سی.) چون مجتمع مذاکره و گفتمان ؛

- حفظ یک ساختار موثر حل و فصل اختلافات در داخل سازمان مذکور.

وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه به دنبال تدویر جلسهء مورخ ۲۲ و ۲۳ می ۲۰۱۹ میلادی (۱ و ۲ جوزا ۱۳۹۸ هجری شمسی) شورای سازمان همکاری و انکشاف اقتصادی (او.سی.دی.او.) بسطح وزرأ که به فُرصت های مناسب و چالش های انتقال دیجیتالی بخدمت انکشاف پایدار اختصاص یافته بود، نزد رئیس عمومی سازمان جهانی تجارت (او.ام.سی.) بر پشتیبانی از مذاکرات جاری در سازمان مزبور درعرصهء تجارت برقی نیز تأکید ورزید. مذاکرات جاری در داخل سازمان جهانی تجارت (اوام.سی.)، جهت ارائهء پاسخ به تعاملات اقتصاد دیجیتالی، مذاکرات حساس و خطیری محسوب می گردد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2019/article/commerce-international-rencontre-de-jean-yves-le-drian-avec-roberto-azevedo

تاریخ نشر 28/05/2019

قسمت بالایی صفحه