تبادل نظر و گفتگوی تیلفونی آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه با آقای حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران (۲۹ اپریل ۲۰۱۸ / ۹ ثور ۱۳۹۷)

بروز یکشنبه ۲۹ اپریل ۲۰۱۸ میلادی مطابق به ۹ ثور ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه با آقای حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، بیش از یک ساعت تیلفونی تبادل نظر و مشافهه نمود.

JPEG

رئیس جمهوری فرانسه امیدواری اش را در امر حفظ دست آوردهای مذاکرات سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمسی) و بر اینکه گفتگوهای جاری بتواند بر سه موضوع الحاقی واجبی، یعنی نظارت بر فعالیت هسته ای بعد از سال ۲۰۲۵ میلادی (۱۴۰۴ هجری شمسی)، برنامهء بالیستیک ایران و بحران های عمده منطقوی گشایش یابد، به همتای ایرانی اش بازگو نموده، اظهار داشت.

روئسای جمهوری فرانسه و ایران توافق نمودند تا بخصوص طی هفته های آینده، درمورد حفظ محتوای توافقنامه (برجام) سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمسی) با تمام عناصر سازنده اش، و همچنان دربارهء شرایط و اوضاع در کشورهای یمن و سوریه، کوشا بوده و کار و زحمت بخرچ دهند.

توافق بعمل آمد و تصمیم گرفته شد تا طی ایام و هفته های آینده، در ارتباط و تماس با اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، و شرکای اروپایی و منطقوی، مشاورین و وزرأ قادر گردند درمورد مسائل فوق الذکر تنگاتنگ کار نموده، زحمت کشند.

رئیس جمهوری فرانسه از جانب خود تذکار داد که فرانسه درچوکات توافقنامه (برجام) ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمسی) قایم و وفادار باقی خواهد ماند، و سعی و کوشش بخرچ خواهد داد تا در سه مسئله متذکره پیشرفت های حاصل گردد.

JPEG

موصوف بر ضرورت پرهیز از افزایش هرنوع تنش و کشیدگی در منطقه تأکید ورزید.

جهت دریافت معلومات مزید :
http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/entretien-telephonique-avec-le-president-iranien-hassan-rohani/

تاریخ نشر 08/05/2018

قسمت بالایی صفحه