تایلند – توشیح قانون اساسی جدید (۶ اپریل ۲۰۱۷ / ۱۷ حمل ۱۳۹۶)

پادشاه تایلند بتارگی یک قانون اساسی جدید را توشیح نمود.

این قانون اساسی جدید مسیر را بروی تدابیراتخاذ شده در راستای برگزاری انتخابات پارلمانی و استقرار نهادهای مردم سالاری باز می کند.

فرانسه این روند و انتظام، و در اسرع وقت فراهم آوری امکانات لازمه برای برگزاری انتخابات آزاد و همچنان احترام کامل به آزادی های عامه را تشویق و ترغیب می کند.

GIF

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/thailande/evenements/article/thailande-promulgation-d-une-nouvelle-constitution-06-04-17

تاریخ نشر 09/04/2017

قسمت بالایی صفحه