تاریخ 17 نوامبر مطابق 26 عقرب : معرفی و پخش کتاب ژآن – ژآک پِرِنِس تحت عنوان "کابل شیفتگی – پدر سِرژ دو بوروکوی" (از بُنگاه نشراتی Cerf سِرف ) [fr]

GIF

معرفی کتاب در دَیر دومینیکن ها واقع (222 rue de Faubourg Saint Honoré, Paris 8ème ) پاریس هشتم، بساعت 30 : 8 شب با حضور داشت موَلف و همچنان میرداد پِدری یکی از پسران سِرژ دو بوروکوی و پییر لوروا استاد در مکتب اجرایوی تحصیلات عالی و متخصص در تصوف، انجام خواهد پذیرفت.
یک محفل دیگرِ معرفی کتاب مذکور بتاریخ 16 دسامبر 2014 مصادف 25 قوس 1393، بساعت 30 : 6 شام در rue de la Glacière, Paris 13ème, 45 پاریس سیزدهم، دایر خواهد گردید.
یک فروش اهداییه از سوی بُنگاه نشراتی سِرف Cerf تدوین خواهد یافت.

تاریخ نشر 18/11/2014

قسمت بالایی صفحه