تاریخ ۲ جولای سال ۲۰۰۸ میلادی مطابق به ۱۱ سرطان سال ۱۳۸۷ هجری شمسی، آغاز برنامه ای را که شاهدان همچون "یک ماجرای واقعی انسانی" توصیف نمودند، رقم زد.

وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه در جهانی که با بحران های مکرر (امنیتی، اقلیمی، بشری، سیاسی، صحی ...) رقم می خورد، خودرا با ابزار پاسخ ده به بحران ها مجهز ساخت، و مرکز بحران و حمایت – (سی.دی.سی.اس.) را ایجاد کرد.

JPEG

این ایامی مصادف به گرامیداشت از دهمین سالگرد ایجاداش فُرصتی مناسبی است برای برگشت به رویدادهای سرنوشت ساز دهه ای که ساحات مختلف فعالیت مرکز بحران و حمایت – (سی.دی.سی.اس.) را تجلی و وضاحت می دهد و رجوع به ملاقات و دید و وادیدها با زنان و مردانی که روزانه در ساخت و ساز و کارکردهای اش سهم می گیرند. این دهمین سالگرد نیز لحظه خوب و نیکوی است برای آشنایی با مأموریت های یک بخش عرضهء خدمات خیلی غیر معمولی وزارت امور خارجه جمهوری فرانسه – "کی دورسیِ" که وظیفه محوله اش وسیعاً از خود دوران بحران می گذرد. زیرا معیاد خدمت کاری اش قبل از بروز بحران ها آغاز گردیده و بعد از ختم بحران های مذکور به پایان می رسد... .

JPEG

این ادارهء "خارج از معیار" که نخست مرکز بحران نامیده شد، از ادغام دو شعبه عرضهء خدمات بوجود آمد : شعبه اولی مسئول تأمین امنیت فرانسوییان خارج از کشور بود، و شعبه دومی مسئولیت امور بشردوستانه را بدوش داشت.

مرکز بحران و حمایت (سی.دی.سی.اس.) در صورت بروز بحران در خارج از کشور، وسایل و امکانات لازمه وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه و شرکای اش، متباقی وزارتخانه ها و نهادهای خصوصی را بسیج ساخته و هماهنگی می بخشد. مأموریت های اساسی مرکز مذکور امداد رسانی به فرانسوییانی در معرض خطر، مسافرین یا فرانسوییان مقیم خارج، و حمایت از مردمان محل در صورت تقاضا و آنهم در تماس و ارتباط با مقامات شان است. این مأموریت ها در سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳ هجری شمسی) در عرصه های باثبات سازی، تثبیت، همگرایی و همراهی حین خروج از بحران بسط یافت. معذالک، برای برجسته ساختن و در صدر توجه قرار دادن تمام ابعاد مأموریت های اش، این اداره عرضهء خدمات بشری به مرکز بحران و حمایت (سی.دی.سی.اس.) مسمأ گردید. (...)

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه : https://grandformat.diplomatie.gouv.fr/10anscdcs/

تاریخ نشر 09/08/2018

قسمت بالایی صفحه