تاریخ و فرهنگ : کنفرانس های پروفیسور مایکل باری در کابل و هرات – از تاریخ 9 تا 27 آگست 2015 (از 18 اسد الی 5 سنبله 1394)

JPEG
انستیتیوت فرانسه در افغانستان

از تاریخ 9 تا 27 آگست 2015 (از 18 اسد الی 5 سنبله 1394)، پروفیسور مایکل باری جهت ارائهء هشت کنفرانسِ عالمانه، خیلی غنی، مملو از واقعات و حکایات تاریخی و نیز حاوی بسته های تصاویر پُرمعنی، در کابل و هرات، از سوی انستیتیوت فرانسه در افغانستان پذیرایی شد. با برگزاری این دورهمآیی های تاریخی و فرهنگی، حضار افغانی توانستند یک گفتمانی با بخشی از پُرمایه ترین میراث فرهنگی خویش داشته باشند و اشتراک کنندگان خارجی بنوبه خود، با این گنجینه گرانبها آشنایی حاصل نمودند.

این کنفرانس ها هر یک توأم با پرسش ها و پاسخ ها در مناظره با حاضرین در تالار بود و زمینهء وضاحت دادن به بعضی نکات تاریخی، شاید سوال برانگیز برای محصلین، و همچنان به بعضی مفکوره ها در قسمت شخصیت های بزرگی که در افغانستان حکمروایی نموده و میراث فرهنگی اجتناب ناپذیری را بجا گذاشته اند، مساعد ساخت. روشن ساختن زاویه های فرهنگی تاریخی مشترک با غرب و افغانستان، ارتباطات جاودان ما را در حافظه ها مجدداً صیقل بخشید و لزوماً، عملکردهای فی مابین را که همیشه در گفتگو میان دو فرهنگ ما نقش داشته است، به اثبات رسانید.

کمی بیش از 700 نفر در گِردهمایی های یاد شده حضور یافته و سهم گرفتند.

JPEG

با استفاده از مدت اقامت اش در افغانستان، تهداب و اساسات رویکار خیلی بُلند هدف، یعنی تدوین نمایشگاه های پایداری را که از جانب آقایان مایکل باری و توماس بارفیلد از انستیتیوت امریکایی مطالعات افغانستان پیشنهاد شده بود، گذاشتیم. این رویکار در سال های 2016/2017 روزنهء پابرجایی را نصیب خواهد شد. هر یک از این نمایشگاه ها متشکل از 100 اثر دوباره طبع شده ای زیباترین میناتوری های که در قرون 15 و 16 میلادی در هرات و در کابل خلق گردیده، ولی امروز در جهان پراگنده شده است، می باشد. آثار هنری مذکور بشکل بزرگ بر آهن چاپ شده تا بینندگان و علاقه مندان افغان، نیم هزار سال بعد، بتوانند با یک عهد مهم میراث فرهنگی اوسطایی و تمدن اسلامی که امروز حتی در خود کشور ناشناخته باقی مانده است، تماس حاصل نموده معرفی شوند. نشر مجدد این آثار هنری و فرهنگی در دو کُلِکسیون جداگانه ترتیب بندی خواهد شد و در محلات تاریخی هرات و کابل اهدأ شده و جابجا می گردد ؛ کُلِکسیون سومی در نمایشگاه های سیار در کشور تنظیم خواهد یافت.

* دو کنفرانس در هرات باستان بتاریخ 12 آگست (21 اسد) :
- منطق الطیر عطار، به تصویر درآورده شده از جانب بهزاد هرات، در مرکز فرهنگی با حضورداشت آقای ژان – میشل مارلو، سفیر فرانسه در افغانستان، آقای آریا رووفیان، رئیس فرهنگ هرات، آقای ولی شاه بهرام از مجلهء ندأی تعلیم،
- حماسهء سکندر کبیر، مصور شده بواسطهء بهزاد هرات، در پوهنتون.

* شش کنفرانس در کابل پایتخت بتاریخ های 15 الی 26 آگست (24 اسد تا 4 سنبله) :
- حماسهء سکندر کبیر، مصور شده بواسطهء بهزاد هرات، در مقرء سفارت فرانسه، بتاریخ 15 آگست (24 اسد)،
- منطق الطیر عطار، به تصویر درآورده شده از جانب بهزاد هرات، در پایگاه هوایی قواه امریکا در بگرام، بتاریخ 21 آگست (30 اسد)،
- روضه الانوار، میراث نقاشی افغانستان، از سدهء 15 تا سدهء 18 میلادی، در پوهنتون امریکایی کابل، بتاریخ 24 آگست (2 سنبله)،
- منطق الطیر عطار، مصور شده بواسطهء بهزاد هرات، در بنیاد آغا خان، بتاریخ 23 آگست (اول سنبله)،
- بام های آسمان، به تصویر درآورده شده بوسیلهء عکس های آرشیف دربارهء محلات مذهبی، در بنیاد آغا خان، بتاریخ 24 آگست (2 سنبله)،
- نمادهای شاهی و امرأی کابل، از بابرشاه تا احمد شاه بابا، در بنیاد آغا خان، بتاریخ 25 آگست (3 سنبله).

تلویزیون آریانا، کنفرانس های هرات را تحت پوشش قرار داد.

JPEG JPEG

تاریخ نشر 17/09/2015

قسمت بالایی صفحه