تاریخ – تمدن ها : اسرار عصر حجر

تاریخ – تمدن ها : اسرار عصر حجر – (بخش اول)

و انسان پیشهء زراعت را برگزید.

در دورهء "پَلئولیتیک"، یعنی ۰۰۰ ۱۲ سال قبل از عصر ما، انسان بگونهء استثنأیی و گسترده ای شکارچی – میوه چین و کوچی بود. نصل ما در دوران "مِزولیتیک" و بعداً "نئولیتیک"، به شهرنشینی رو آورد، اموری مربوط به فلاحت و مالداری را آموخت و با ظهور فرآینده های عمیقاً جدید بشری، مواجه با یک انقلاب بنیادینی گردید. با مراجعه به گزارش خیلی دلچسپ تاریخی، فرهنگی ... و جغرافیایی در دو فصل ذیل، از ورای کشفیات عمده باستانشناسی، سفری بصوب طلوع تمدن های مان انجام دهید.

JPEG

Histoire – Civilisations : Les énigmes de l’âge de la pierre
Et l’homme devint l’agriculteur

Au Paléolithique, soit jusqu’à 12 000 ans avant notre ère, l’homme était exclusivement chasseur-cueilleur et nomade. Avec le Mésolithique, puis le Néolithique, notre espère connait une révolution, avec la sédentarisation, la découverte de l’agriculture et l’élevage. (...)

لطفاً در اینجا کلیک کنید : https://www.arte.tv/fr/videos/063617-001-A/les-enigmes-de-l-age-de-la-pierre-1-2/

تاریخ نشر 06/11/2017

قسمت بالایی صفحه