تاریخ ایجاد اکادمی فرانسه

۳۸۴ سال قبل از امروز، دقیقاً بتاریخ ۲۹ جنوری سال ۱۶۳۵ میلادی (۹ دلو سال ۱۰۱۳ هجری شمسی)، بنیاد اکادمی فرانسه در اثر تقاضای لویی سیزده پادشاه فرانسه، از جانب اسقف ریشولیو رسماً اعلام و برسمیت شناخته شد.

JPEG

این نهاد قدیمی و معتبر لسان و ادب فرانسوی مسئولیت خطیر تعریف و توضیح لسان فرانسوی را بعهده دارد. معهذأ، بنیاد اکادمی فرانسه وظیفه محوله حساس و تاریخی خویش را با تدوین و تصنیف قاموس لسان فرانسوی که تعیین کننده موارد کاربُرد صحیح و دقیق لغات و جملات این لسان است، انجام میدهد.

https://twitter.com/hashtag/CeJourL%C3%A0?src=hash Là Le 29 janvier 1635, est officialisée la fondation de l’Académie française par le cardinal de Richelieu à la demande du roi Louis XIII. L’institution est chargée de définir la langue française par l’élaboration de son dictionnaire qui fixe l’usage du français. https://twitter.com/MinistereCC

تاریخ نشر 10/02/2019

قسمت بالایی صفحه