بی نظمی اقلیمی - تعهدات فرانسه [fr]

فرانسه انتقال محیط زیستی و انرژی خودرا جهت کاهش قابل ملاحظه پخش گاز کاربُن دایوکسایت روی دست گرفته است. از قبل، فرانسه در زمرهً ممالک پیشرفته، بسر هر باشنده عملآ ضعیف ترین پخش کننده ای گازهای مضره گلخانه ای است.

در زاویهً محور گراف معلوماتی ذیل، تواریخ کَلیدی تعهدات فرانسه را به نفع مبارزه علیه نابسامانی اقلیمی دریافت بدارید : بگونهً نمادین، از سال 2001 پیکار بر ضد تغییر اقلیمی در اولویت ملی جا گرفت، تا سال 2015 که معیاد تدویر بیست و یکمین کنفرانس اقلیم – "پاریس اقلیم 2015" در فرانسه می باشد.
از سند "بی نظمی اقلیمی" نقل بردارید : بی نظمی اقلیمی - تعهدات فرانسه در چند تاریخ :
(به طرف پایین روید)

.->http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/environnement-et-developpement/lutter-contre-le-changement/conference-paris-climat-2015-cop21/]

2001
یک قانون، به مبارزه علیه تغییر اقلیمی، جایگاه "اولویت ملی" داد.
2004
نخستین "پلان اقلیم" عملیاتی را که جهت رسیدن به اهداف متوازن ساختن پخش گازهای گلخانه ای الزام آور می سازد، ترتیب بندی می کند. این امر با پروتوکول کیوتو سال 1997 به فرانسه تعیین گردید.
2005
فرانسه متعهد است تا انتشار گازهای گلخانه ای خودرا بین سالهای 1990 و 2050 یک ربع کسر دهد. قانون پوپ Pope (برنامه ای که استقامت های سیاست انرژی را تعیین می کند) اهداف تسجیل شده با ارقام را تثبیت می کند.
2008
فرانسه به تعقیب رهنمود 2006/32/ CEپارلمان اروپایی و شورا منوط به کارآیی انرژی، اولین پلان عملیاتی که اصول سیاسی و تدابیر اجرایی را شرح می دهد ، ارائه می کند.
زمانیکه فرانسه ریاست اتحادیه اروپا را بعهده داشت، "بسته انرژی – اقلیم" که اهداف اروپایی مشترک را تا سال 2020 تعیین می کند، تصویب گردید :
• کاهش %20 گازهای گلخانه ای نسبت به سال 1990،
• افزایش %20 ساحهً انرژی تجدید پذیر در مصارف انرژی،
• بهبودی %20 کارآیی انرژی اتحادیه اروپا.
2009
قانون مَورخ 3 آکست 2009، اهداف مشخص ذیل را تعیین می کند :
• در بخش حمل و نقل : برگشت انتشار گازهای گلخانه ای بسطح سال 1990،
• در بخش تعمیرات : کاهش %38 مصرف انرژی در دورنمای سال 2020.
2010
قانون مَورخ 12 جولای 2010، بازگوی یک تعهد ملی برای محیط زیست است :
• با تقویت ساحات بهبودی کارآیی انرژی،
• با نپذیرفتن پلان گذاری به سطوح محلی و منطقوی.
2011
فرانسه دومین پلان عملیاتی مربوط به مرعی الاجرا در آوردن رهنمود اروپایی در بارهً کارآیی انرژی را مطرح کرد و سومین پلان برای سالهای 2012/2014 در حال تدوین می باشد.
نخستین کنفرانس محیط زیستی به نفع اهداف اروپایی در راستای %40 کاهش پخش گازهای گلخانه ای تا سال 2030 و %60 الی سال 2040، موقف گرفت.
2013
محراق گفتمانِ انتقال انرژی ایجاد یک نمونهً جدید رشدِ سبز، مستمر و همگرآ می باشد. تلفیق این گفتگو تهداب پیش نویس قانونی است که بایستی سال 2014 در پارلمان مورد بحث قرار گیرد.
نوزدهمین کنفرانس اعضای میثاق عمومی و بنیادین سازمان ملل متحد به ارتباط تغییرات اقلیمی (کوپ 19 COP ) در وارسا باید به تصویب یک توافقنامهً جدید بین المللی مبارزه علیه تغییر اقلیمی سال 2015 بانجامد.
2014
در ماه سپتامبر، با دعوت بان کی مون سر منشی ملل متحد، دول در یک نشست عالی سازمان ملل متحد در بارهً تغییر اقلیمی با هم جمع می شوند و رئیس جمهور، فرانسه را در این جلسه نمایندگی می کند.
در ماه دسامبر، بیستمین کنفرانس اعضای میثاق عمومی و بنیادین سازمان ملل متحد در بارهً تغییرات اقلیمی (کوپ 20 COP ) در لیما تدویر خواهد یافت.
2015
فرانسه میزبان بیست و یکمین کنفرانس اشتراک کنندگان "پاریس – اقلیم 2015" مربوط به تغییرات اقلیمی خواهد بود.
فرانسه خواهان یک توافقنامه ای حاوی قیودات قابل تطبیق بر همه اما بقدر کافی بُلند پروازآنه جهت محدود ساختن گرمی اقلیم و هوا به 2 درجهً سانتیگراد، می باشد.

نابسامانی اقلیمی – فرانسه تعهد می سپارد.

PDF - 64.1 kb
Dérèglement climatique : les engagements de la France
(PDF - 64.1 kb)

تاریخ نشر 05/11/2014

قسمت بالایی صفحه