بیئلاروس – اجرای حکم جزأی مرگ (۹ می ۲۰۱۷ / ۱۹ ثور ۱۳۹۶)

فرانسه اعدام سیارئی وستریکاو را تقبیح می کند.

JPEG

فرانسه مخالفت دائمی خویش را با جزأی مرگ که در هر مکانی و تحت هرگونه حالات و شرایطی اجرا گردد، یادآور می شود.

ما مقامات کشور بیئلاروس را به ایجاد یک روند استهمالی درمورد سزای مرگ که نخستین گام بسوی امحای کامل این جزأ اشد محسوب شده می تواند، تشویق و ترغیب می نماییم.

GIF

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/bielorussie/evenements/article/bielorussie-execution-de-la-peine-de-mort-09-05-17

تاریخ نشر 21/05/2017

قسمت بالایی صفحه