بیست و پنجمین سالگرد معاهدهَ بین المللی حقوق طفل [fr]

بتاریخ 20 نوامبر مطابق 29 عقرب، فرانسه مانند بسا ممالک دیگر، بیست و پنجمین سالگرد تصویبِ متن معاهده مربوط به حقوق طفل از سوی جلسه عمومی سازمان ملل متحد را تجلیل می کند.

معاهده ای که در 20 نوامبر 1989 از جانب سازمان ملل متحد قبول شده و در سال 1990 از طرف فرانسه امضآ و مورد تاَیید قرار گرفت، حقوق اساسی تمام اطفال جهان را بیان می دارد.

بتاریخ 20 نوامبر مطابق 29 عقرب، فرانسه مانند بسا ممالک دیگر، بیست و پنجمین سالگرد تصویبِ متن معاهده مربوط به حقوق طفل از سوی جلسه عمومی سازمان ملل متحد را تجلیل می کند.
معاهده ای که در 20 نوامبر 1989 از جانب سازمان ملل متحد قبول شده و در سال 1990 از طرف فرانسه امضآ و مورد تاَیید قرار گرفت، حقوق اساسی تمام اطفال جهان را بیان می دارد. معاهده متذکره طرز عملکرد و دید بر اطفال را تغییر داد و در عین زمان ناظر به کسب اطمینان بر این بود تا دنیا حقوق اطفال را هم برسمیت بشناسد.
فرانسه بشکل وسیعتر در تمام متون بین المللی که حقوق طفل را تحفظ و ارتقای شناخت می دهد، شامل گردید. این کشور فعالانه سعی می ورزد تا حقوق اطفال در فرانسه و در جهان عملآ احترام و تحکیم یابد.
بیست و پنج سال معاهدهَ بین المللی حقوق طفل، فُرصتی است برای گرامیداشت از پیشرفت های بسر رسیده، اما تذکاری نیز بر رویکردهای که به عملی کردن و ثمر رسیدن باقی مانده است.

JPEG

برای معلومات بیشتر :
فعالیت های فرانسه به نفع حقوق اطفال
En savoir plus:
-  Les actions de la France en faveur des droits des enfants

تاریخ نشر 10/12/2014

قسمت بالایی صفحه