بیست و هشتمین جلسه اتحادیهء افریقا (۳۰ – ۳۱ جنوری ۲۰۱۷ / ۱۱ – ۱۲ دلو ۱۳۹۵)

فرانسه مراتب تهنیات صمیمانه خودرا به آقای الفا کوندهِ، رئیس جمهور جمهوری گینهِ بمناسبت انتخاب موصوف بحیث رئیس اتحادیهء افریقا و به آقای موسی فَکی محمد، وزیر امور خارجه جمهوری چاد، بخاطر گزینش وی در رأس کمیسیون اتحادیهء افریقا، تقدیم می نماید.

JPEG

ما از ادامهء همکاری تنگاتنگ مان با اتحادیهء افریقا در راستای استقرار ثبات و صلح در سراسر قارهء افریقا و همچنان بصوب انکشاف پایدار این قاره، مسرور و شادمان هستیم.

فرانسه از بازگشت تاریخی دولت شاهی مراکش به قلب اتحادیهء افریقا که در آن از جایگاه کامل خود برخوردار است، استقبال می کند. این امر یک گام اساسی بسوی اتحاد، ثبات و توسعه قارهء افریقا محسوب می گردد. فرانسه در مسیر انجام کار جمعی جهت تطبیق اهداف مذکور، در اختیار تمام ممالک افریقایی قرار دارد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afrique/evenements/article/28-eme-sommet-de-l-union-africaine-30-31-01-17

تاریخ نشر 01/02/2017

قسمت بالایی صفحه