بیست و سومین کنفرانس اعضای میثاق بنیادین سازمان ملل متحد درمورد تغییرات اقلیمی (بُن، ۶ – ۱۷ نوامبر ۲۰۱۷ / ۱۵ – ۲۶ عقرب ۱۳۹۶)

بیست و سومین کنفرانس اعضای میثاق بنیادین سازمان ملل متحد درمورد تغییرات اقلیمی، "کوپ ۲۳ - COP 23"، از تاریخ ۶ الی ۱۷ نوامبر ۲۰۱۷ میلادی (از ۱۵ تا ۲۶ عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی) در شهر بُن آلمان دایر میگردد. بنأ بدعوت دارالانشأی این میثاق، دول عضو، جهت تدوین قواعد تطبیق توافقنامهء پاریس، و تدویر مذاکرات در قسمت بلُند بردن سطح آرزومندی ها و اهداف تعهدات ملی در قبال معضل اقلیم، گردهم می آیند.

JPEG

بیست سومین کنفرانس بین المللی ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی یا "کوپ ۲۳ - COP 23" جهت پیگیری امر بسیج جهانی بسود اقلیم، یک مرحله عمده محسوب می گردد. تعداد کثیر فعالان دولتی و غیر دولتی، جهت اثبات واقعیت عملکرد و بیسج نمودن بصوب دستیابی به اهداف توافقنامهء پاریس، در شهر بُن جمهوری فِدِرال آلمان دورهم جمع و داخل مذاکرات می شوند.

جزایر فیجی "کوپ ۲۳ - COP 23" را رهبری می کند : یک اشاره قوی در راستای بیسج بزرگتر برای اقلیم

جزیرهء فیجی نخستین دولت کوچک محاط به بحر می باشد که ریاست یک کنفرانس بین المللی ملل متحد را درمورد بی نظمی اقلیم زمین بدوش می گیرد. بتاریخ ۲۷ جولای (۵ اسد)، خانم پاتریسیا اسپینوزا، تبعهء کشور مکسیک و منشی اجرائیه کنفرانس اعضای میثاق بنیادین سازمان ملل متحد درمورد تغییرات اقلیمی (سی.سی.ان.یو.سی.سی.) در زمینه اینچنین ابراز نظر نمود : "کوپ ۲۳ - COP 23" نیز دعوتی است برای کسب آگاهی و درک از آسیب پذیری جزایر و همه مردمان (...). این نوع نشست های بین المللی، جهت انتقال سریع بسوی آینده ای که با انرژی های تمیز سیرآب می گردد، درب همراهی، همسویی با جوامع مقاوم و مجدداً رستاخیز و حمایت بیشتر از ایشان را می گشاید".

سه هدف اساسی "کوپ ۲۳ - COP 23" برای پیشرفت های عملی
:

- تعبیه و تدوین قواعد تطبیق توافقنامهء پاریس ؛ (...)

- بلند بردم سطح آرزومندی ها و اهداف تعهدات دول : : "گفتگوی تالانوا" ؛ (...)

- پیگیری ابتکارات اجندآی عملکرد. (...)

فرانسه در راستای پیگیری و تحکیم تعمیل توافقنامهء پاریس متعهد می باشد.

از جمهوری فرانسه در بیست و سومین کنفرانس اعضای میثاق بنیادین سازمان ملل متحد درمورد تغییرات اقلیمی، "کوپ ۲۳ -COP 23 "، نمایندگی بعمل می آید.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید و جامع درعرصه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/la-cop23/

تاریخ نشر 05/11/2017

قسمت بالایی صفحه