بیرق ملی سه رنگ فرانسه

آیا می دانستید ؟

۲۲۵ سال قبل از امروز، بتاریخ ۱۵ فبروری سال ۱۷۹۴ میلادی مصادف به ۲۶ دلو سال ۱۱۷۲ هجری شمسی - (۲۷ ماه پلوویوز سال دوم در تقویم انقلابی آنوقت فرانسه)، بیرق ملی فرانسه مرکب از سه رنگ ذیل : آبی، سفید و سرخ، با اصدار یک فرمانی از سوی کنوانسیون ملی تصویب گردید، رسماً شناخته شد و به اهتزاز درآمد.

JPEG

Le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge a été officiellement adopté par décret il y a 225 ans.

تاریخ نشر 20/02/2019

قسمت بالایی صفحه