بیرق فرانسه جهت سوگواری و ابراز همبستگی با قربانیان اخیر افغانستان برفراز سفارت این کشور در کابل نیمه افراشته به اهتزاز درآمد.

بروز دوشنبه ۲۹ جنوری ۲۰۱۸ میلادی مطابق به ۹ دلو ۱۳۹۶ هجری شمسی، بیرق ملی جمهوری فرانسه، برسم سوگواری و حدمتگزاری، و اظهار تسلیت و تعزیت به جمیع قربانیان خشونت ها و تجاوزات مرگبار، وحشیانه و ...، آنهم دراین روز سرد توأم با برفباری، برفراز ساختمان سفارت این کشور مقیم کابل نیمه افراشته به اهتزاز بود.

JPEG

JPEG

تاریخ نشر 30/01/2018

قسمت بالایی صفحه