بیداری و آگهی هنری نزد کودکان جوان، پل یا معبری بسوی دسترسی به فرهنگ

هدف از ملاقاتی که بروز جمعه ۸ دسامبر ۲۰۱۷ میلادی مطابق به ۱۷ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی در بازار بزرگ "ویلِت" از سوی وزارت های اطلاعات و فرهنگ و همبستگی ها و صحت عامه دایر گردید، اجماع ابتکارات بنفع طفولیت بود. گزارش کوتاهی در زمینه.

JPEG

"دسترسی به هنرها و فرهنگ امتیاز خاص هیچ سن و سالی نیست : از آوان طفولیت یک حق بنیادینی است برای همگان". خانم فرانسواز نیسِن، وزیر اطلاعات و فرهنگ جمهوری فرانسه با قرار دادن این عقیده و شعار در بطن سیاست فرهنگی اش، نخستین "ملاقات درمورد آگهی و بیداری هنری نزد کودکان جوان" را به نشان مهم و روشن تعهداش بسود بخش مربوط به "کوک جوان" تعلیم و تربیه هنری و فرهنگی مبدل ساخت.

وزارت های فوق الذکر بعد از عقد "پروتوکول جهت آگهی و بیداری هنری و فرهنگی نزد کودکان جوان" (http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/159886/1809583/version/1/file/20170321_MCC-MFEDF-accord-eveil-artistique-jeune-enfant.pdf) از سوی وزارت های مسئول همبستگی و اطلاعات و فرهنگ جمهوری فرانسه بتاریخ ۲۰ مارچ ۲۰۱۷ میلادی (۳۰ حوت ۱۳۹۵ هجری شمسی) که بر وابستگی به یک راهکار مشترک در زمینه متذکره مجدداً تأکید ورزید، یک رهنمای واضح و عام فهم درمورد "آگهی و بیداری هنری و فرهنگی : ابتکارات مسلکیان فرهنگ و طفولیت" را بروز جمعه ۸ دسامبر ۲۰۱۷ میلادی برابر با ۱۷ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی آشکار و تصریح کردند. این رهنما به مسلکیان هر دو سکتور ذیربط موضوع یک دید و رونمای کُلی دربارهء تنوع رویکاری های که از سوی جمهوری فرانسه روی دست گرفته شده و به پیش برده می شود، ارائه می کند.

JPEG

این تعامل عملاً حاوی اهمیت مبرم و بُرد سنگین است : مطالعات علمی و ابتکارت عملی شده در ساحه نشان می دهد که آگهی دهی درمورد عملکردهای فرهنگی و هنری از بدو سنین پایین و حتی قبل از رفتن به مدخل، زمینهء کنجکاویی، شخصیت سازی و شکوفایی کودک را مساعد می سازد. معهذأ، عملاً با کدام وسایل بهتر میتوان آگهی و بیداری هنری و فرهنگی را به واقعیتی برای همه کودکان مبدل ساخت ؟ چگونه این سیاست مشترک را در ساحه پخش و پیاده نمود ؟ سخنرانان چهار میز مدور مذکور از این مسئله چون خط قرمزی استفاده نمودند. (...)

جهت اخذ معلومات مزید و جامع درعرصه :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/L-eveil-artistique-des-jeunes-enfants-passerelle-vers-l-acces-a-la-culture

تاریخ نشر 26/12/2017

قسمت بالایی صفحه