بیانیهَ رئیس جمهور در قبال سوَقصد در محل کارِ شارلی هبدو [fr]

الیزه - چهارشنبه 7 جنوری 2015 مطابق 17 جدی 1393

هموطنان عزیزم،

امروز فرانسه در قلب خود در پاریس، حتی در محل کار یک روزنامه مورد حمله قرار گرفت. این تیراندازی بی نهایت خشن منجر به کشته شدن دوازده تن و جراحت برداشتن تعداد دیگری گردید ؛ رسامانی با استعداد والا و وقایع نگارانی با جراَت کشته شدند. با نفوذ خود، با جسارت خود و با مستقل بودن خود بر نسل ها و نسل های فرانسوی تاَثیرگذار بودند. در اینجا می خواهم بگویم که بنام ایشان به دفاع از این پیام یعنی پیام آزادی ادامه خواهیم داد.

این سوَقصد بزدلانه دو پولیسی را که مسئول حفاظت "شارلی هبدو" و هیئت تحریریهَ این جریده بودند نیز بقتل رسانید. این روزنامه که از آزادی بیان دفاع می کرد، از چندین سال بدینسو تحت تهدید تاریک گرایی قرار داشت.

این مردان و این خانم بخاطر دیدی که از فرانسه یعنی آزادی داشتند، کشته شدند. بنام شما اینجا می خواهم از خانواده ها، آسیب دیدگان، مجروحین، اقارب و از همهَ آنانیکه امروز در اثر این کشتارِ مذبوحانه در جان و روان خود جریحه دار شده اند، اظهار قدردانی نمایم. امروز آنها قهرمانان ما هستند و بدین مناسبت فردا روز عزاءملی اعلام می گردد. حکم آنرا صادر کرده ام. بساعت دوازده ظهر در تمام مراکز خدمات دولتی لحظهَ سکوت برسم اداءاحترام مراعات خواهد گردید و از همهَ مردم تقاضاَ بعمل می آورم که بدان بپیوندند. سه روز بیرق ملی نیمه افراشته خواهد بود.

امروز جمهوریت بطور کُل مورد تجاوز قرار گرفت. جمهوریت آزادی بیان است ؛ جمهوریت فرهنگ است، خلاقیت است، کثرت گرایی است، مردم سالاری است ؛ همین پدیده ها مورد هدف قاتلین قرار گرفت. فرانسه همه جا، دیدگاه عدالت و صلح را در صحنهَ بین المللی گسترش می دهد. ما از همین پیام صلح و تحمل پذیری بذریعهَ عساکر خود جهت مبارزه علیه دهشت افگنی و بنیادگرایی دفاع می کنیم.

فرانسه از تمام جهان پیام های همبستگی و برادری دریافت نمود. باید عمق معنی آن مطمح نظرما باشد. ما باید به همان بُعد وسیع این جنایتی که ما را کوبید، پاسخ دهیم. نخست به جستجوی عاملین این عمل شنیع پرداخته شود تا بازداشت شوند، سپس عدالت بالای شان تطبیق گردیده و به اشد مجازات محکوم شوند. برای دستگیری آنها از همه امکانات لازمه استفاده بعمل می آید. امروز تحقیقات تحت قیمومیت عدالت به پیش برده می شود.

ما باید از تمام اماکن عامه محافظت نماییم. حکومت پلان حفظ امنیت عامه را یا آنچه "ویژیپیرات – سوَقصد" نامیده می شود، مرعی الاجرا ساخت، یعنی نیروهای امنیتی در همه جا، در ساحاتی که امکان آغاز تهدیدات متصور باشد، گسیل شده اند.

باید خودما بالاخره خوب آگاه باشیم که بهترین حربهَ ما وحدت ما است، اتحاد جمله شهروندان ما در مقابل این آزمون. هیچ چیزی ما را متفرق ساخته نمی تواند ؛ نباید هیچ چیزی ما را مخالف هم سازد. فردا، روَسای مجلسین و همچنان نمایندگان و قوا موجود در پارلمان را جهت اثبات تعهد مشترک ما دورهم جمع می سازم.

فرانسه وقتی سترگ می باشد که علیه یک چالش توانایی قرار گرفتن به سطح عالی را از خود نشان دهد، به عبارت دیگر به معیارِ خودش ! شاخصی که با آن همیشه فرانسه امتحانات زمان را پیروزمندانه سپری نموده است ؛ دائیماً آزادی نسبت به وحشت نیرومندتر است. فرانسه زمانیکه بر محور ارزشهایش در یک خط منسجم صف آرایی نموده است، دشمنان اش را همیشه مغلوب ساخته است. بدین امر شما را ترغیب می کنم، گردهمآیی و اتحاد، اجماعِ همه با هر نوع اشکال اش ؛ جواب ما باید همین باشد. مقابل این آزمون باهم یکجا شویم و پیروز خواهیم شد. زیرا تمامی ظرفیت های عقیده و ایمان به سرنوشت خودرا داریم و هیچ امری ما را از تصمیم خود مان منحرف ساخته نمی تواند.

با هم یکجا شویم !

زنده باد جمهوریت و زنده باد فرانسه !

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه