بوستان سبز : یک پیروزی برای زراعت افغانستان [fr]

فارم بوستان سبز با داشتن زمینی به مساحت ۶۰۰ جریب (۱۲۰ هکتار) در ولسوالی بگرام قرار دارد و با شراکت سرمایه گذاران فرانسه و سرمایه گذاران افغان و فرانسوی در سال ۲۰۰۷ تأسیس گردید.

سفیر فرانسه بمنظور بازدید مجدد، بتازگی از فارم بوستان سبز دیداری بعمل آورد. قابل یادآهانی می باشد که این فارم زراعتی انواع مهم میوه ها و سبزیجاتی چون بادنجان رومی، بادرنگ، مُرچ دولمه، زردآلو، شفتآلو، سیب، آلو، بادام و انگور را تولید می کند. برعلاوه، بوستان سبز وسیعترین سردخانه های آسیایی مرکزی را در اختیار دارد که به ذریعه آن نظارت بر کیفیت صورت پذیرفته می تواند و همچنان دارای ابزار درجه بندی معیاری فرآورده های اش همپایه با پیشرفته ترین اقتصادهای زراعتی است.

JPEG - 47.4 kb
Production de fruits à Boustan e Sabz

تولید میوه ها در فارم بوستان سبز

در اثر توسعه فعالیت این فارم، نهاد بوستان سبز موفق شد تا با انجمن های مختلف تولیدکنندگان در سراسر کشور قراردادهای عقد نماید. بدین منوال، طی سال های اخیر فُرصت شغل برای ۷۰۰ تن ایجاد گردید. موازی با این مأمول، فارم بوستان سبز به تولید گیاه های دارای ارزش بُلند مزید، مانند زعفران و بزودی گُل های قطع شده گُلاب جهت صادرات، اقدام نموده است.

JPEG - 43.2 kb
Production de safran à Boustan e Sabz

تولید زعفران در بوستان سبز

سفیر فرانسه در طول بازدید خویش متوجه دست آوردها و پیشرفت های جدید بسررسیده گردید : اعمار بخصوص ۴۰ گُلخانه جدید که موجب بهبود تولیدات می شود.

JPEG - 40.7 kb
Les nouvelles serres de Boustan e Sabz

گُلخانه های جدید فارم بوستان سبز

فارم بوستان سبز نشان می دهد که امکان انکشاف فعالیت های سود آور، خاصتاً در بخش زراعت و سرمایه گذاری طی چندین سال، وجود دارد : عملاً، حداقل ضرورت به سه یا چهار سال است تا درختان مثمر به مرحلهء باروری و حاصلدهی رسند.

تدابیر متوقع از حکومت در راستای بهبود فضأی کار، علی الخصوص با مبارزه علیه فساد و ارتشأ، باید زمینهء افزایش این چنین رویکارها را مساعد سازد تا بدین وسیله ارزش مضاف تولیدات افغانی بُلند رفته و برای جذب افغان های که هرسال وارد بازار کار وکسب می شوند، فُرصت های اشتغال زایی مبرم خلق گردد.

JPEG - 47.9 kb
Les ruches de Boustan e Sabz

صندوق های زنبور عسل فارم بوستان سبز

برای دریافت معلومات بیشتر دربارهء فارم مذکور و عملکردها در عرصه تحقیقات زراعتی مربوط به بوستان سبز، اینجا کلیک کنید :

http://boustan.af/

PNG

تاریخ نشر 24/05/2016

قسمت بالایی صفحه