بورس های تحصیلی 2015 – 2016 حکومت فرانسه : اطلاعیه ای قابل توجهِ کاندیدان بورس های تحصیلی [fr]

با مسرت به اطلاع شما عزیزان رسانیده می شود که دفتر ما در مقر وزارت تحصیلات عالی از تاریخ 31 جنوری تا 18 فبروری 2015 مطابق 11 الی 29 دلو 1393، جهت پذیرش کاندیدان حامل فورمه درخواست بورسِ تحصیلی حکومت فرانسه، گشایش می یابد.

از شما صمیمانه تقاضاَ بعمل می آید تا نکات آتی را در نظر داشته باشید :

1)- دفتر ما به روزهای شنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه، از ساعت 11 تا 12 ظهر و از ساعت 1 الی 30 : 2 بعد از ظهر به روی مراجعین باز می باشد. ( این دفتر روز یکشنبه مسدود است. )

2)- قابل توجه : حین وقفه چاشت، بین ساعات 12 و 1 ظهر، به کسی اجازهَ دخول در مقر وزارت تحصیلات عالی داده نمی شود.

3)- از شما خواهشمندیم تا تقسیم اوقات فوق الذکر را مراعات نمایید.

4)- باید دوسیه های کاندیداتوری ضمیه با تمام اسنادِ درخواست شده تسلیم داده شود. دوسیه های ناقص و نا تکمیل فوراً مسترد می گردد. ( فقط تصدیقنامه های لسان دِلف، دَلف یا اِئلِتس/توفل می تواند بعداً ضمیمهَ دوسیه شود. )

5)- تاریخ ختم تسلیم دهی و اخذ دوسیه ها : روز چهارشنبه 18 فبروری 2015 مطابق 29 دلو 1393، بساعت 30 : 2 بعد از ظهر.

پیغله فایزه هاتف مسئول دریافت و جمع آوری دوسیه های شما می باشد. . فلهذآ دوسیه و اسناد تان را محض به پیغله هاتف ارائه نموده و بسپارید، نه به کدام شخصِ دیگری.

تشکر.

JPEG

تاریخ نشر 01/02/2015

قسمت بالایی صفحه