بورس های تحصیلی حکومت فرانسه : دوسیه های ثبت نام [fr]

کارزار ۲۰۱۷ - ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۶ – ۱۳۹۷ هجری شمسی) بورس های تحصیلی فرانسه آغاز گردید. دوسیه های نامزدی را می توانید از سایت های سفارت فرانسه در افغانستان، انستیتیوت فرانسه در افغانستان و وزارت تحصیلات عالی افغانستان دریافت بدارید.

دوسیه های ثبت نام همراه با تمام اسناد و اوراق مربوطه به وزارت تحصیلات عالی افغانستان در نشانی آتی تسلیم می گردد : دفتر همکاری فرانسه، تالار "آی.تی"، منزل دوم، اداره نمبر یک، الی تاریخ ۳۱ جنوری ۲۰۱۷ – (یوم مشمول و آخرین مهلت تعیین شده).

مراجع عرضهء معلومات و خدمات، جهت رهنمایی تان در قبال اجرای مراحل لازمه، در ایام یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته، از تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۱۶ تا ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶ و از تاریخ ۱۵ جنوری ۲۰۱۷ الی ۳۱ جولای ۲۰۱۷، از ساعت ۳۰ : ۱ الی ۳۰ : ۳ بعد از ظهر، در دفتر همکاری فرانسه مستقر در وزارت تحصیلات عالی افغانستان، بروی شما عزیزان علم و تحصیل باز است.

دوسیهء بورس تحصیلی حکومت فرانسه، می تواند به لسان فرانسوی یا به لسان انگلیسی نظر به رویکار تحصیلاتی تان و رشته آموزش های را که می خواهید در فرانسه دنبال نمایید، نگاشته و سپرده شود.

قابل توجه !
تنها دوسیه های تکمیل و ارسال شده بشکل اوراق مورد تدقیق و طی مراحل قرار خواهد گرفت. هیچگونه گسیل عرایض بذریعهء پیام برقی پذیرفته نمی شود.

دوسیهء ثبت نام را از اینجا دونلود کنید :

PDF - 1.4 Mb
(PDF - 1.4 Mb)

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه