بورس های تحصیلی حکومت فرانسه برای سال ۲۰۱۶ : به مقطع ماستری ۲۰۱۶ / ۲۰۱۷ [fr]

کمیسیون گزینش جهت توزیع بورس های تحصیلی حکومت فرانسه مختص به محصلین افغان، مستفید شوندگان از بورس های فرانسه در مقطع ماستری را تعیین نمود. از ۱۵۰ پرونده واصله، ۵۷ مباحثه برای برگزیدن کاندیدان صورت پذیرفت. کمیسیون مذکور سطح اکادمیک، قابلیت در لسان ها، توانمندی در تعریف و دفاع از یک رویکار تعلیمی منظم و منطقی نامزدان را در محک قضاوت خود قرار می دهد. عرصهء تحصیل باید در تبانی با اولویت های ارائه شده در معاهدهء دوستی میان فرانسه و افغانستان که در ماه جنوری ۲۰۱۲ میلادی عقد گردیده است، واقع شود.

به نهادهای میزبانی که توافقنامهء همکاری را امضأ کرده اند، نیز حق اولویت تفویض می گردد. "کامپوس – فرانس" یا آژانس فرانسوی برای ارتقای تدریسات عالی، پذیرایی و تحرک بین المللی، از دورهء اقامت تحصیلی بورسیه ها حمایت می کند ؛ این مأمول سر از تاریخ اول سپتامبر امسال آغاز خواهد شد. اشخاصیکه از این بورس های حکومت فرانسه بهره مند می گردند، در شقوق آتی به کسب تحصیل خواهند پرداخت : اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، باستانشناسی، صحت عامه، زراعت، اِنجِنیَری.

امر انتخاب نامزدان تحصیل به درجه دوکتورا ذاتاٌ مراتب خاصی را می پیماید و مراحل ارزیابی دوسیه های نامزدان در طول جریان سال می تواند بسر رسد.

لطفاً برای دریافت معلومات مزید در زمینه، به سایت "کامپوس – فرانس" مراجعه نمایید :

http://www.campusfrance.org/fr
JPEG

تاریخ نشر 26/05/2016

قسمت بالایی صفحه