بورس های تحصیلی حکومت فرانسه برای سال های تعلیمی ۲۰۲۱ / ۲۰۲۲ میلادی - ۱۴۰۰ / ۱۴۰۱ هجری شمسی [fr]

بورس های تحصیلی حکومت فرانسه برای سال های تعلیمی ۲۰۲۱ / ۲۰۲۲ میلادی - ۱۴۰۰ / ۱۴۰۱ هجری شمسی

شما آرزومند و مشتاق ادامهء تحصیلات عالی تان در کشور فرانسه هستید، و شما :
- یک مسلکی جوان مدغم دریک نهاد افغانی ؛
- و برخوردار از یک دیپلوم لیسانس یا ماستری ؛
- یا محصل / محصله سال آخر دورهء لیسانس هستید.

شما نتایج خیلی عالی آکادمیک را اخذ نموده اید ؛
دارای سویهء لسان فرانسوی تصدیق شده بذریعهء :
- "دِلف بی.۲" - (DELF B2) برای تحصیلات علمی ؛
- "دَلف سی.۱" - (DALF C1) برای تحصیلات در علوم بشری و اجتماعی ؛

دارای سویهء لسان انگلیسی تصدیق شده بذریعهء :
- توفِل ایبِت (۸۰) یا ایئلتیسی (۶) برای تحصیلات علمی ؛
- توفِل ایبِت (۱۰۰) یا ایئلتیسی (۷) برای تحصیلات در علوم بشری و اجتماعی هستید.

معهذأ، حکومت جمهوری فرانسه بشما بورس های تحصیلی را به مقاطع ماستری و دوکتورا پیشنهاد می کند. در اعطأی این بورس های حکومتی، به رشته های ذیل حق اولویت داده شده است : زراعت، صنایع فلاحتی، باستانشناسی، حقوق، اقتصاد، محیط زیست / تغییر اقلیم، فرانسوی منحیث لسان خارجی (فلو) / ادبیات، تاریخ، داروشناسی یا فارمسی، صحت عامه، علوم سیاسی، علوم انجِنیری (مهندسی، معادن، شهرسازی)

هشداریه : محصلین منتخب انگلیسی زبان باید قبل از عزیمت به فرانسه دارای سویهء "ای.۲" – (A2) در لسان فرانسوی بوده و آن را تثبیت و تصدیق نمایند.

جلسات ارائهء معلومات :

جلسات ارائهء معلومات در انستیتیوت فرانسه در افغانستان – (ایفا) یا در پوهنتون ها و یا بذریعهء خطوط مجازی ایمیل تنظیم و تدویر خواهد یافت.
محل و تاریخ جلسات ذیربط مسئله، بذریعهء پیام برقی به اطلاع اشتراک کنندگان رسانیده خواهد شد. جهت اشتراک و ثبت نام به نشان برقی ذیل پیام نگاشته، و ضمیمهء آن کاپی پاسپورت یا گذرنامه و تذکره تان را ارسال بدارید : bourses.francaises@gmail.com

هشداریه : نظر به محدودیت جا و بخاطر پذیرایی مناسب از نامزدان، در هر جلسه تنها ۸۰ نفر احضار خواهد گردید.

آخرین میعاد تحویل دهی پرونده : ۳۱ جنوری ۲۰۲۱ میلادی مصادف به ۱۱ دلو ۱۳۹۹ هجری شمسی

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه : :
bourses.francaises@gmail.com
http://institutfrancais-afghanistan.com/?p=5823
http://www.ambafrance-af.org/

جهت دریافت پرونده و فورمهء ثبت نام به لسان فرانسوی :

PDF - 331.7 kb
(PDF - 331.7 kb)

جهت دریافت پرونده و فورمهء ثبت نام به لسان انگلیسی :

PDF - 271.5 kb
(PDF - 271.5 kb)

JPEG

تاریخ نشر 09/11/2020

قسمت بالایی صفحه