بورس های تحصیلی حکومت فرانسه برای سال های تعلیمی ۲۰۲۰ / ۲۰۲۱ میلادی - ۱۳۹۹ / ۱۴۰۰ هجری شمسی [fr]

بورس های تحصیلی حکومت فرانسه برای سال های تعلیمی ۲۰۲۰ / ۲۰۲۱ میلادی - ۱۳۹۹ / ۱۴۰۰ هجری شمسی

شما آرزومند و مشتاق ادامهء تحصیلات عالی تان در کشور فرانسه هستید، و شما :
- یک مسلکی جوان مدغم دریک نهاد افغانی ؛
- برخوردار از یک دیپلوم لیسانس یا ماستری ؛
- یا محصل سال آخر دورهء لیسانس هستید.

شما :
نتایج عالی آکادمیک را اخذ نموده اید ؛
 دارای سویهء لسان فرانسوی تصدیق شده بذریعهء :
"دِلف بی.۲" - (DELF B2) برای تحصیلات علمی ؛
"دَلف سی.۱" - (DALF C1) برای تحصیلات در علوم بشری و اجتماعی ؛
 دارای سویهء لسان انگلیسی تصدیق شده بذریعهء :
توفِل ایبِت (۸۰) یا ایئلتیسی (۵،۶) ماحصل از حداقل ۶ ماه بدینسو – (TOEFL iBT (80) ou IELTS (6,5)) هستید.

معهذأ، حکومت فرانسه بشما بورس های تحصیلی به مقاطع ماستری و دوکتورا را پیشنهاد می کند.

در اعطأی این بورس های حکومتی، به رشته های ذیل حق اولویت داده شده است : زراعت، صنایع فلاحتی، باستانشناسی، حقوق، اقتصاد، محیط زیست / تغییر اقلیمی، فرانسوی منحیث لسان خارجی (فلو) / ادبیات، تاریخ، داروشناسی یا فارمسی، صحت عامه، علوم سیاسی، علوم انجِنیری (مهندسی، معادن، شهرسازی)

جلسهء ارائه معلومات :

محل و تاریخ جلسات ذیربط مسئله، بذریعهء پیام برقی به اطلاع اشتراک کنندگان رسانیده خواهد شد. جهت اشتراک و ثبت نام به نشان برقی ذیل پیام نگاشته، و ضمیمهء آن کاپی پاسپورت یا گذرنامه و تذکره تان را ارسال بدارید :
bourses.francaises@gmail.com

دوسیه یا پرونده تان باید مکمل و جامع باشد، و ضمیمه هذأ اسناد مرتبط به تقاضاها، به "فضای کامپوس فرانس" انستیتیوت فرانسه در افغانستان – "ایفا" سپرده شود. آخرین میعاد تحویل دهی پرونده : ۳۱ جنوری ۲۰۲۰ میلادی مصادف به ۱۱ دلو ۱۳۹۸ هجری شمسی

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
bourses.francaises@gmail.com
www.institutfrancais-afghanistan.com
www.ambafrance-af.org/

جهت دریافت پرونده و فورمه ثبت نام به لسان فرانسوی : :

PDF - 1 Mb
(PDF - 1 Mb)

جهت دریافت پرونده و فورمه ثبت نام به لسان انگلیسی : :

PDF - 639.2 kb
(PDF - 639.2 kb)

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه