بورس های تحصیلی حکومت فرانسه برای سال های تعلیمی ۲۰۱۹ / ۲۰۲۰ میلادی – ۱۳۹۸ / ۱۳۹۹هجری شمسی [fr]

PNG

بورس های تحصیلی حکومت فرانسه برای سال های تعلیمی ۲۰۱۹ / ۲۰۲۰ میلادی – ۱۳۹۸ / ۱۳۹۹هجری شمسی

شما آرزومند و مشتاق ادامهء تحصیلات تان در فرانسه هستید، و شما :

-  برخوردار از یک دیپلوم لیسانس یا ماستری ؛
-  محصل سال آخر دورهء لیسانس ؛
-  یا مسلکی جوان مدغم در یک نهاد افغانی هستید.

شما :
 نتایج عالی آکادمیک را اخذ نموده اید ؛
 دارای سویه لسان تصدیق شده بذریعهء :
 "دِلف بی.۲" - (DELF B2) برای نامزدان لسان فرانسوی ;
 "توفِل ایبِت (۸۰) یا ایئالتیاِس (۶،۵)" - (TOEFL ibt (80) ou IELTS (6,5)) برای نامزان لسان انگلیسی هستید.

حکومت فرانسه بشما بورس های تحصیلی به مقاطع ماستری و دوکتورا را پیشنهاد می کند. در اعطأی این بورس های حکومتی، به رشته های ذیل حق اولویت داده شده است : زراعت، صحت، حقوق، فرانسوی بحیث لسان خارجی (فلو)، محیط زیست، باستانشناسی، علوم انجِنیری و معلوماتی.

نهاد میزبان، وزارت تحصیلات عالی و سفارت جمهوری فرانسه بر رویکار تحصیلی تان مُهرتأییدی خواهد گذاشت.

جلسهء ارائه معلومات :
روز یکشنبه ۱۶ دسامبر ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۲۵ قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی، از ساعت ۲ تا ساعت ۳۰ : ۳ بعد از ظهر.

((ثبت نام الی تاریخ ۱۳ دسامبر (۲۲ قوس) در سایت : bourses.francaises@gmail.com جریان داشته و ضمیمه هذأ یک سکن پاسپورت تان را حتماً ارسال بدارید))

محل :
مشخصات محل جلسه قبل از تاریخ ۱۶ دسامبر (۲۵ قوس) توسط ایمیل – پیام برقی به اطلاع اشتراک کنندگان خواهد رسید.

PNG

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
bourses.françaises@gmail.com
www.institutfrançais-afghanistan.com
www.ambafrance-af.org/


تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه