بورس های تحصیلی دولت فرانسه 2014-2015

JPEG

دولت فرانسه برای محصلین و جوانان مسلکی که نتایج عالی را بدست آورده باشند، پیشنهاد بورسهای تحصیلی برای ماستری و دوکتورا مینماید. البته بورسهای متذکره اساساً در بخشهای زراعت، صحت، حقوق، زمین شناسی، باستانشناسی و انجنیری ساختمانی میباشد. پروژه تحصیلی باید توسط موسسه تحصیلی مربوطه، وزارت تحصیلات عالی وسفارت فرانسه در افغانستان تایيد گردد.

لطفاً روی علامت پی دی ایف کلیک نمائید.
PDF - 137.2 kb
معلومات راجع به بورسها
(PDF - 137.2 kb)
PDF - 278.1 kb
دوسیه بورس به زبان فرانسوی
(PDF - 278.1 kb)

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه