بودجه وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه : رویکار قانون مالیات سال ۲۰۱۸ م. / ۱۳۹۷ ه.ش. (۱۷ اکتوبر ۲۰۱۷ / ۲۵ میزان ۱۳۹۶)

بودجه سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی) وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه که در قانون مالیات سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی) ارائه گردیده است، به مقدار ۸،۴۷۳۸ میلیون یورو بالغ می گردد، و سهمیه مالی یا خرج و دخل مذکور اینگونه انقسام می یابد :

JPEG

- مبلغ ۵،۳۰۰۰ میلیون یورو به مأموریت "عملکرد بیرونی دولت" اختصاص یافته است (شبکهء دیپلوماتیک در جهان، امداد به سازمان های بین المللی و عملیات حفظ صلح، عرضه خدمات لازمه به فرانسوییان مقیم خارج، دیپلوماسی فرهنگی و تقویه نفوذ، و برنامه جدیدی بنام "رهبری فرانسوی گروه ۷ (جی.۷)" طی سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی (۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ هجری شمسی) ؛

- مبلغ ۳،۱۷۳۸ میلیون یورو صرف مأموریت "کمک عامه به انکشاف" می گردد. بودجه متذکره امسال جهت پاسخگویی بویژه به دو اولویت ذیل، %۰۲،۲ افزایش یافته است :

۱)- در بخش مأموریت "عملکرد بیرونی دولت"، تقویت ابزار و تجهیزات وابسته به تأمین فرانسوییان مقیم خارج، تأمین امنیت کارکنان محلی ما، و در راستای مبارزه علیه دهشت افگنی و افراطگرایی ؛

۲)- درمورد مأموریت "کمک عامه به انکشاف"، هزینه ای به مبلغ بیش از ۱۰۰ میلیون یورو که به ما فُرصت می دهد تا الزامیت ها ومکلفیت های مان را نزد صندوق وجهی اروپایی توسعه بسر رسانیم ؛ فرانسه دومین کشور کمک کننده این صندوق وجهی اروپایی است. در عین زمان، وزارت امور خارجه جمهوری فرانسه در قبال مدیریت و حاکمیت بر مصارف عامه و کاهش کسرهای بودجوی سهم می گیرد. صرفه جویی ها در سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی) در فصول ذیل صورت خواهد گرفت :

- امداد به سازمان های بین المللی ؛

- منسوبین وزارت امور خارجه جمهوری فرانسه، بذریعهء ادامه سعی و کوشش در راستای بهینه سازی، موازیاً با پیگیری پخش و توسعه شبکه بصوب ممالک در حال بروز و توسعه. در این بودجه جهت تأمین موارد آتی، امتیازات و مزایای وزارت ثابت باقی می ماند :

- روند کاری شبکهء دیپلوماتیک، قونسلی، اقتصادی، فرهنگی و متصدیان ؛

- حفظ و مراقبت از میراث غیر منقول ؛

- بورس های تحصیلی (مبلغ ۱۱۰ میلیون یورو در سال ۲۰۱۸ میلادی / ۱۳۹۷ هجری شمسی).

وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه دارای ۵۰۰ ۱۳ کارمند بوده که از آنجمله ۵۰۰ ۴ تن شان کارکنان محلی مقیم خارج استند. شبکهء دیپلوماتیک جهانی وزارت امور خارجه که دومین شبکه دیپلوماتیک در دنیا محسوب می گردد، به دلیل داشتن مسئولیت خاص مان بحیث عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد (یعنی موجودیت ۱۷۸باب سفارتخانه و نمایندگی دائمی و ۸۹ باب قونسلگری عمومی و قونسلگری) حفظ می گردد. شبکهء فرهنگی این وزارت متشکل است از ۹۲ باب انستیتیوت فرانسوی، ۱۶۱ شعبه همکاری و فعالیت های فرهنگی و بیش از ۴۹۰ باب لیسه فرانسوی مستقر در خارج که در خود بیش از ۰۰۰ ۳۵۰ متعلم را در جهان گنجانیده، و در قبال امور تعلیمی و تربیوی شان بذل مساعی می نماید.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/actualites-du-ministere-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres/article/budget-du-ministere-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres-projet-de-loi-de

تاریخ نشر 30/10/2017

قسمت بالایی صفحه