به نفع اقلیم، دست اندر کار شدن با و برای خانمان – تریبیون لوران فابیوس وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه [fr]

سال 2015 برای کرهءزمین ما سرنوشت ساز خواهد بود. هدف کنفرانس بین المللی در بارهءاقلیم در پاریس یا ( COP 21 )، موَرخ ماه دسامبر 2015 رسیدن به عقد یک توافقنامهءجهانی جهت محدود ساختن گرمای اقلیم به دو درجهءسانتیگراد می باشد. بمناسبت روز بین المللی حقوق زن، می خواهم به نکته مهمی تاَکید ورزم : و آن اینکه ارتقاَی مساوات بین زنان و مردان می تواند در کامیابی این مذاکرات موَثر تمام شود. – بلمقابل موفقیت کنفرانس ( COP 21 ) کوپ – 21 در کاهش این نابرابری ها نیز سهم مثبت گرفته می تواند.

چرا ؟ زیرا در گام نخست، زنان اولین قربانیان نابسامانی اقلیم هستند ؛ مردمی گریبانگیر با فقر و غربت، آسیب پذیرترین کتلهء بشری را می سازند که بخش عمده عواقب بی نظمی اقلیم بر آنها تحمیل می گردد. بسطح جهانی، %70 مردم فقیر را زنان تشکیل می دهند. این جمعیت کثیر اناث نخستین قربانیان پدیدهء بی توازنی اقلیم هستند و در آینده نیز خواهند بود.

نظر به گزارشات سازمان ملل متحد، حین وقوع یک فاجعهءطبیعی در منطقه ای، خطر مرگ و میر خانمان چهارده مرتبه بیشتر است. عمدتاً بخاطریکه آنها در اولویتِ برنامه های هشداردهی و حفاظت پیشگیرانه از این چنین مصائب، جا داده نمی شوند.

بی نظمی اقلیم مجبوریت ها و تکالیف زنان را هم افزایش می دهد. زنان در بسی مناطق مسئولیت تامین آب، غذا و مواد محروقاتی خانواده های شانرا بدوش دارند. تاَثیرات نابسامانی اقلیم بر حاصل دهی زمین، امکانات منابع آبی و معذالک بر مصونیت غذایی ممالکی در حال انکشاف، فشار بیشتر را بر زنان وارد می کند. یک عنصر دیگر نگران کننده : این فشار و محدودیت ها بارِ امور خانوادگی را سنگین تر می سازد که اکثراً منجر به خارج ساختن دختران جوان از مکتب می گردد. فلهذآ ساده می توان نتیجه گرفت که : مجادله علیه نابسامانی اقلیم نیز مبارزه ای است برای احقاق حقوق زنان.

زنان که اولین متضررین از ناهنجاری اقلیم اند، اکثراً حَمَلَه اصلی راه حل ها هم می باشند. کارآگاهان امور توسعه خاطر نشان می سازند که : برنامهء پیاده شده بدون درنظرداشت نقش زنان نسبت به برنامه ای که با زنان طرح ریزی شده باشد، کارآیی اندک و کمرنگ دارد. عین منطق در عملکردها در راه مبارزه علیه بی نظمی اقلیم که از اصولاً برنامه های انکشافی را تشکیل می دهد، قابل تطبیق می باشد. در کشورِ روآندا برنامه ای که از سوی سازمان ملل متحد برای زنان، از 5 سال بدینسو جهت سهولت بخشیدن به اشتراک زنان در پانزده کوپراتیف منطقهء کیرههِ راه اندازی شده است، زمینهء افزایش محسوس فرآورده های زراعتی و پخش تخنیک تولید خاصِ"اقلیم – حفاظت کننده" را مساعد ساخت.

یک مثال عینی دیگر : خانم وانگَری ماتَی نخستین زن افریقایی برندهء جایزه صلح نوبِل، با پشتیبانی باشندگان وطن اش کمپاین نهال شانی و سرسبزی دوباره را در کشور کِنیا آغاز کرد و بدینگونه نقش بارز زنان در انتقال ساختار اقتصادی بصوب انکشاف با تداوم بیشتر را به اثبات رسانید.

از این همه یقین حاصل می کنم که : زنان باید در قلب ستراتیژی های ملی و محلی مبارزه علیه بی نظمی اقلیم و همچنان به ارتباط با این معضل، در ثقل محوری مذاکرات بین المللی قرار گیرند.

بحیث رئیس آیندهء کنفرانس ( COP 21 ) در پاریس مواظب این امر می باشم. جنگ در راستای توازن اقلیم، نبردیست که همراه و با خانمان یکجا به پیش برده می شود.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه