به مقدار ۲۵ تُن مواد مخدر در هرات و نیمروز نابود گردید.

نمایندگان سفارت فرانسه شاهد حریق و نابودی ۲۵ تُن مواد مخدر بودند. عملیات از سوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر تنظیم گردیده بود و معین این وزارت هیئت بُلند پایه ای را که عازم دو ولایت غربی افغانستان بودند، رهنمایی می نمود.

از تاریخ ۱۵ تا ۱۹ اکتوبر ۲۰۱۶ (از ۲۴ الی ۲۸ میزان ۱۳۹۵)، اَتَاشه بخش امنیت سفارت فرانسه و افسر امور ارتباط شعبهء مبارزه با مسکرات، یک هیئت افغانی را که از جانب معین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در ولایات هرات و نیمروز رهنمایی می شد، همراهی نمودند. آنها حین حریق و نابودی ۲۵ تُن مواد مخدر و مشروبات الکولی حاضر بودند، و این مواد مضر و کشنده طی سه سال گذشته از سوی موظفین مربوطه کشف و ضبط شده بود.

JPEG

عملیات تخریب و محو مواد مخدر تحت نظارت دو قاضی انجام یافت. قاضیان مذکور بخصوص در محل، نوعیت مواد مخدر ضبط شده، مقدار مواد نابود شده و صحت مهر و لاک را بررسی کردند.

JPEG

یک وکیل و یک سناتور که هر دو عضو کمیسیون مواد مخدر و اعتیاد شورای ملی اند، نیز در زمرهء هیئت یاد شده بودند، و چگونگی و انتظام امور مبارزه با مواد مخدر و مسکرات را در ساحه از نزدیک مشاهده نمودند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه