به تاریخ 11 اگست 2014 مصادف 20 اسد سال 1393، اهدای بسته های خوراکی به انجمن فرانسوی " اطفال اینجا و جاهای دیگر" در کابل

برای سومین بار بعد از برج نوامبر 2013 ، سفیر فرانسه در کابل اهدای مواد خوراکی را به نفع یک موسسهً خیریه که
فعالیت هایش در رستای حمایت از آسیب پذیرترین کودکان می باشد، هماهنگی کرد. بوسیلهً همکاران نظامی سفارت فرانسه، 500 بسته خوراکی (بسکیت ها، خوراکه های پخته شده، حلویات و نوشابه ها) که از طرف نیروی "پامیر" تعبیه شده بود، توسط انجمن فرانسوی "اطفال اینجا و جاهای دیگر" توزیع گردید. موسسهً اخیر الذکر ابتکار ایجاد یک مرکز معالجه ای آسیب دیدگان از خشونت را دارد. این مرکز صحی رهنمایی های مجانی روانشناسی اجتماعی را ارائه نموده و از تقویه توانمندی متعلمین یک باب مکتب دولتی در پایتخت نظارت می کند.
در برج جون 2014، موسسهً افغانی "آشیانه" 900 بستهً خوراکی برای اطفال روی سرک را که در مرکز تدریسی موسسه متذکره در کابل شامل مکتب شده اند، دریافت نمود. در برج نوامبر 2013، انجمن فرانسوی " افغانستان فردا" عین مقدار بسته های خوراکی را برای باشندگان آسیب پذیر شهر دریافت کرده بود.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه