به افتخار کاندیدانِ برندهء جوایز تحصیلی حکومت فرانسه [fr]

به افتخار 19 تن از بورسیه های جدید تحصیلی حکومت فرانسه، برای سال تعلیمی 2015 – 2016، دو مراسمی برگزار شد. یک دعوتی در وزارت تحصیلات عالی افغانستان بروز سه شنبه 18 آگست (27 اسد) اهتمام یافت و محفل دیگری در مقر سفارت فرانسه در کابل دایر گردید.

این دور جدید محصلین برازنده، از 19 تن کاندیدانِ برندهء جوایز تحصیلی تشکیل گردیده است که 8 تن شان دختر خانمان مسلکی یا محصل، همه صاحب یک دیپلوم لیسانس بوده و نظر به شایستگی شان در کسب علم و دانش، برگزیده شده اند.

تاریخ نشر 02/09/2015

قسمت بالایی صفحه