به ادامهء معرفی چهرهء یک سرباز جوان افغان در"سَنت – سیر" [fr]

اینبارما، دوهم بریدمن "نون" خودرا می یابیم که محصل مرحلهء آخر سال سوم تعلیمی در مکتب خاص نظامی "سَنت – سیر بروتیین" می باشد و قرار وعده، وی آخرین خط مستقیم را قبل از پیوستن مجدد اش در ماه سپتامبر سال جاری میلادی به مکتب پیاده نظام "دراگینیان" برای یک سال تعلیمات ویژه، می پیماید.

JPEG
در حال فعالیت طی یک دورهء کارآموزی کوماندویی در جنوب فرانسه

در مقطع زمانی حاضر و در ماه گذشته ، موصوف بتازگی یکی از مشکلترین آزمون های جسمی سه سال آموزش های جامع را سپری نمود و آن کارزار، آخرین امتحان سه هفته طولانی کارآموزی مربی یا "مونیتور" کوماندو بود.

JPEG

اکنون، دوهم بریدمن "نون" در پاریس بسر می برد و بمناسبت مراسم جشن ملی 14 جولای، با همقطاران خود روزانه جهت سهم گرفتن در رژهء پیاده در طول جاده مشهور"شانزه لیزه"، مشق و تمرین می کند.

JPEG

شبانگاه، آموزه های خودرا برای گرفتن آمادگی به تشکیل هیئت دیپلوم ماستری آخر برج جولای امسال در بخش تخصصی روابط بین المللی، بازنگری می نماید. بعداً، با ختم این همه کار و زحمات اش، از رخصتی های تابستانی خویش مستفید خواهد شد.

تا اخیر سال 2015، حدوداً بیست سرافسر افغان، مانند دوهم بریدمن "نون"، دورهء آموزشی را در یک مکتب نظامی فرانسه پیگیری خواهند نمود. بدین منوال، کشور فرانسه با سهم گیری فعال در بخش تبارز نخبگان جوان آینده کشور، در راستای همراهی با اردوی ملی افغانستان بسوی خود کفایی و آیندهء درخشان این نیروی نظامی ملی ادامه می دهد. نظامیان فرانسوی موَظف و مستقر در سفارت فرانسه جهت پیشبرد امر مذکور در ساحهء عمل، ماَموریت های مشوره دهی در وزارت دفاع ملی و مکتب ارکان الحرب همانند در دیگرمکاتب تعلیمی را بعهده داشته و انجام می دهند.

تاریخ نشر 16/07/2015

قسمت بالایی صفحه