بمناسبت روز دیپلوماسی، معرفی و آشنایی با مأموریت های وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه (۱۷ نوامبر ۲۰۱۸ / ۲۶ عقرب ۱۳۹۷)

وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه دروازه های خودرا در محلی واقع ۲۷ سرک کنوانسیون پاریس بروی عام مردم گشود. تمام این روز به معرفت و آشنایی با مأموریت ها و حرفه های دیپلوماسی اختصاص یافته بود.

PNG

برای اولین بار وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه یک "روز دیپلوماسی" را تنظیم و انسجام داد. در طول این روز موعود، مراجعین و علاقه مندان امور دیپلوماتیک در عین فُرصت با مأموریت های منسوبین این وزارت و تعاملات بزرگ دیپلوماسی فرانسه در سال ۲۰۱۹ میلادی (۱۳۹۸ هجری شمسی) آشنایی حاصل نمودند : یعنی، ریاست مقام "جی.۷" – یا ریاست مقام هفت کشور بیشتر صنعتی و پیشرفته جهان (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/peser-sur-le-cadre-de-regulation-europeen-et-international-dans-le-sens-de-nos/faire-de-la-regulation-internationale-un-atout-pour-l-economie-francaise/article/l-action-de-la-france-au-g7)، اصلاحات حکومتداری جهانی، اروپا، بیت المال جهانی و همچنان دیگر موضوعات مهم.

گفتمان ها درمورد تعاملات عملکرد دپیلوماتیک مان

گفتمان های که در تالار سرتاسری از سوی روزنامه نگاران اداره می شد، به چندین تعامل بزرگ عملکرد دیپلوماتیک مان پرداخت : "کدام تغییر و تحولی برای دیپلوماسی امروزی ؟" – "تعاملات رهبری مقام ریاست "جی.۷" از سوی جمهوری فرانسه" – "فعالیت فرانسه در ساحهء افریقای شمالی و شرق میانه"

JPEG

کارگاه ها دربارهء مأموریت های مان

تشکیل پیهم ۴ کارگاه جهت معرفی و شناساندن مأموریت های مختلفی که از سوی دیپلومات ها در محل مرعی الاجرا می گردد و تطبیق عملی آنها : مدیریت منابع بشری (از سوی ریاست منابع بشری) – همراهی و حفاظت فرانسوییان مقیم خارج (از سوی ریاست امور مربوط به فرانسوییان مقیم خارج از کشور و مرکز بحران و حمایت) – مشوره دهی و مذاکره (از سوی ادارات سیاسی) – نفوذ و جذابیت - درخشش ( از سوی ریاست عمومی جهانی سازی)

برعلاوه، مراجعین و علاقه مندان امور دیپلوماتیک نیز توانستند تا بیشتر از دوران کاری و مأموریت های منسوبینی که وزارت مذکور را یومیه فعال نگه داشته، حیات و تحرک می بخشند، مطلع گردیده و در زمینه چیزهای بیاموزند.

بالاخره در طول روز یادشده، ریاست منابع بشری وزارت مذکور بخدمت مراجعین و بازدید کنندگان قرار داشت، فعالیت های اش را در تالار مخصوص معرفی کرد، و فیلم های تهیه شده از سوی وزارت اروپا امورخارجه جمهوری فرانسه را درمورد کارکردهای این نهاد مهم دولتی به نمایش گذاشت.

جهت دریافت معلومات مزید و جامع درعرصه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/actualites-du-ministere-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres/article/decouvrez-les-missions-du-ministere-a-l-occasion-de-la-journee-de-la-diplomatie

تاریخ نشر 21/11/2018

قسمت بالایی صفحه