بــاز ديــد وزيـر امور خارجــه، آقاي لــوران فبييوس بــه تاريخ 20 اكتــوبر سال 2012 از افغانستــان

وزير امور خارجه فرانسه، آقاي لوران فبييوس، به تاريخ 25 ماه مي سال جاري، هنگاميكه رئيس جمهور، چند روز بعد از انتخابش، از افغانستان بازديد مينمود، وي را همراهي نموده بود. در جريان اين سفر دوم به كابل، به تاريخ 20 اكتوبر سال 2012، وي با رئيس جمهور كرزي و همچنان با وزير امور خارجه، آقاي زلمي رسول ملاقات نمود.

اين بازديد داراي سه هدف بود: آغاز رسمي اجراي معاهده دوستي و همكاري بين فرانسه و افغانستان، اعلان ﭙشتيباني فرانسه از ظهور يك افغانستان ديموكراتيك، تائيد بسيار عملي حمايت فرانسه از موضوع زنان. JPEG

در رابطه به هدف اولي، آقاي فبييوس و همتاي افغانش آقاي زلمي رسول اسناد مربوط به تصويب معاده دوستي و همكاري را كه به تاريخ 27 جنوري سال گذشته به امظا رسيده بود، با هم مبادله نموده و بعدآ اولين جلسه كميسيون مختلط همكاري را كه موظف به عملي نمودن برنامه اولي همكاري 5 ساله كه در چوكات اين معاهده ميباشد، افتتاح نمود.

در رابطه به هدف دوم، ابتدا آقاي فبييوس نزد رئيس جمهور كرزي از شريك ساختن اﭙوزيسيون قانوني در آماده سازي انتخابات حمايت نموده و از ابتكاراتيكه در اين راستا صورت ميگيرد حمايت نمود. بعدآ آقاي فبييوس در يك كنفرانس مطبوعاتي مشترك با همتايش، آقاي رسول، خاطر نشان نمود كه عملي نمودن اساسات ديموكراسي، منجمله احترام اقليت ها و حقوق زنان مورد ارزيابي منظم طي جلسات كميسيونهاي مختلط كه موظف به عملي نمودن اين معاهده ميباشند، قرار خواهد گرفت.

در خاتمه، وزير امور خارجه حمايت فرانسه را از زنان افغان، خاصتآ در قسمت دسترسي شان به معارف، با افتتاح كتابخانه جديد ليسه ملالي در حضور داشت معين وزارت معارف، آقاي محمد صديق ﭘتمن و با اعطاي نشان «Chevalier des Palmes Académiques» به مديره آن ليسه،‌ خانم شريفه فلك با ﭘاس فعاليت هاي شان در عرصه معارف براي دختران، به موصوفه اعلان نمود. آقاي فبييوس همچنان به انستيتيوت طبي فرانسه براي اطفال « I.M.F.E» رفته به همراهي معاون دوم رئيس جمهور افغانستان، آقاي كريم خليلي، شهزاده كريم آغا خان و داكتر «ايريك شيسان» رئيس «Chaine de l’Espoire» سنگ تهداب « تعمير مادر» انستيتيوت را كه شامل بخش نسايي ولادي ميگردد گذاشت. اين كار مرحله دوم انكشاف اين مركز صحي را كه نزد افغانها بيشتر به نام شفاخانه فرانسوي كابل مشهور است، تشكيل ميدهد.

JPEG - 104.6 kb
© MAE - Pierre Mattot 2012
JPEG - 117.8 kb
© MAE - Pierre Mattot 2012
JPEG - 153.4 kb
© MAE - Pierre Mattot 2012
JPEG - 89 kb
© MAE - Pierre Mattot 2012
JPEG - 102.4 kb
© MAE - Pierre Mattot 2012
JPEG - 103.5 kb
© MAE - Pierre Mattot 2012
JPEG - 93.6 kb
© MAE - Pierre Mattot 2012
JPEG - 113.4 kb
© MAE - Pierre Mattot 2012
JPEG - 89.9 kb
© MAE - Pierre Mattot 2012
JPEG - 117.2 kb
© MAE - Pierre Mattot 2012

تاریخ نشر 28/10/2012

قسمت بالایی صفحه