بصوب قابلیت ردیابی هرچه بزرگتر و بیشتر زباله های پلاستیکی : تصمیم طرفین ذیدخل منشور"بال" درمورد تفتیش و نظارت بر بیجا شدن فرامرزی زباله های خطرناک، و محو این کثافات (۲۹ اپریل - ۱۰ می ۲۰۱۹ / ۹ – ۲۰ ثور ۱۳۹۸)

طرفین ذیدخل منشور"بال" درمورد تفتیش و نظارت بر بیجا شدن فرامرزی زباله های خطرناک و محو این کثافات که از تاریخ ۲۹ اپریل الی ۱۰ می ۲۰۱۹ میلادی (از تاریخ ۹ تا ۲۰ ثور ۱۳۹۸ هجری شمسی) در شهر ژنیو گردهم آمده بودند، تصمیم گرفتند تا زباله های پلاستیکی را جهت ادغام حرکت و بیجا شدن فرامرزی اینگونه زباله ها و کثافات در روند توافقنامه مقدماتی پیش بینی شده از سوی منشور مذکور، در ضمایم منشور فوق الذکر مدغم نمایند.

JPEG

اتخاذ این تصمیم زمینهء قابلیت ردیابی هرچه بیشتر و وسیعتر جریان بیجا شدن و حرکت جهانی زباله های پلاستیکی را فراهم خواهد ساخت. تصمیم مذکور بتاریخ اول جنوری ۲۰۲۱ میلادی (۱۱ جدی ۱۳۹۹هجری شمسی) مرعی الاجرا خواهد گردید. در روز موعود، همه محموله های زباله های پلاستیکی بازیافت ناپذیر تحت روند توافقنامه مقدماتی منشور قرار خواهد گرفت. معهذأ، کشورهای که قدرت تصفیه و رسیدگی به این زباله های را نداشته باشند، می توانند آن را رد کنند.

جمهوری فرانسه هوشیار و آگاه بر استعجالیت عملکرد، بطور گسترده ای در اتخاذ تصامیم مذکور در حیطه اتحادیهء اروپا سهم گرفت. جمهوری فرانسه با پیگیری امور گروه هفت کشور صنعتی جهان – "جی.۷" تحت ریاست اسبق دولت شاهی مشروطه فِدِرال کانادا، با عین قاطعیت به بذل تلاش های خویش طی دوران ریاست امور این گروه که مقام رهبری اش را امسال عهده دار است، ادامه خواهد داد. جمهوری فرانسه، علی الخصوص در مشارکت با بنیاد اِلِن مَک ارتور، یک ائتلافی را بمنظور کاهش تا به نصف آلودگی پلاستیک های ذره ای در سال ۲۰۲۵ میلادی (سال ۱۴۰۴ هجری شمسی) بذریعهء وضع معیارهای جدید فنآوری ها درعرصهء فِلتر تصفیه و رسیدگی به فاضلاب، تشکیل داده و راه اندازی خواهد کرد.

استعجالیت عملکرد علیه این شکل آلودگی ای که سال به سال افزایش می یابد و یک تهدید واقعی را متوجه نظم های طبیعی بحری ساخته است، بیش از هرزمان دیگری احساس می شود. بسطح جهانی، هر سال در حدود ۵ الی ۱۳ میلیون تُن پلاستیک با محیط بحری و دریایی یکجا می گردد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/environnement-et-developpement-durable/actualites-et-evenements/2019/article/vers-une-plus-grande-tracabilite-des-dechets-plastiques-decision-des-parties-a

تاریخ نشر 22/05/2019

قسمت بالایی صفحه