بصوب ایجاد یک دیدبان تدریس و تعلیم تاریخ در قارهء اروپا - (۲۶ نوامبر ۲۰۱۹ / ۵ قوس ۱۳۹۸)

جمهوری فرانسه و شرکای اش درچوکات قیادت کشور فوق الذکر در رأس کُمیتهء وزرأی شورای اروپا (۱۷ می – ۲۷ نوامبر / ۲۶ ثور – ۶ قوس)، ایجاد یک دیدبان تدریس و تعلیم تاریخ قارهء اروپا را پیشنهاد کردند. ۲۳ دولت بمناسبت جلسهء وزرأی معارف که از سوی جمهوری فرانسه بتاریخ ۲۶ نوامبر ۲۰۱۹ میلادی (۵ قوس ۱۳۹۸ هجری شمسی) در شهر پاریس برگزار گردید، پشتیبانی شان را از این رویکار ابراز داشتند.

JPEG

تدریس تاریخ، تدریس صلح

منشور فرهنگی اروپایی که ۶۵ سال قبل از امروزعقد گردید، تأیید می کند که رُشد شناخت، درک و تفهیم مشترک میان مردمان قارهء اروپا زمینهء پیشرفت بصوب یک وحدت بیشتر تنگاتنگ در بین اعضای شورای اروپا را در راستای استحفاظ و ارتقای نظریات و اصولی که میراث مشترک شان است، فراهم می سازد. بدین عنوان، انجام مبادلات و همکاری میان اروپاییان درعرصهء تدریس و تعلیم تاریخ حاوی یک نقش قاطع و سازنده است. برنامه ها و شیوه های تدریس و تعلیم از یک کشور تا به کشور دیگری شدیداً تفاوت دارد، و معذالک یک امر بجا و نیکوی محسوب می گردد تا کشورهای مزبور را به گفتگو واداشت، و جهت آموزش و پرورش شهروندان کامل و جامع که برخوردار از روحیه انتقادی و قادر به اشتراک در زندگی اجتماع باشند، بعضاً ایشان را در تقابل مثمر قرار داد.

متأسفانه، در قرن بیستم میلادی یک دیدگاه مریز و کجدار آبشخور بیانیه های جنگ طلب، در پخش و گسترش ملت گرایی ها و به بدترین جنگ های که قاره مان شاهد آن بود، ممد واقع گردید. امروز، ما در سرتاسر قارهء اروپا بخصوص از ورای انتِرنِت، گواه بروز مجدد سخنانی مملو از نژادپرستی، بیگانه ستیزی و یهودیت زدایی هستیم. رویکار اروپایی که در راستای تسهیل مصالحه مردمان تدوین یافته است، از این پدیدهء ذمیم، ضعیف و شکننده بدر می آید. تاریخ اروپایی یک میراث مشترکی توصیف می گردد که باید به تقارب بانجامد نه به تفرقه.

گفتگوی خاطرات، روایات و تقابل دیدگاه ها یک بردار نیرومند صلح و تقرب میان مردمان بشمار می آید.

یک دیدبان تدریس و تعلیم تاریخ برای یک اروپای مسالمت آمیز

جمهوری فرانسه و شرکای اش بمنظور ارائهء جواب به این نگرانی، ایجاد یک دیدبان تدریس و تعلیم تاریخ در قارهء اروپا را پیشنهاد نمودند. رویکار این دیدبان در نتیجهء یک مأموریت ارزیابی که از جانب صدراعظم جمهوری فرانسه به آقای اَلَن لاماسور توظیف گردیده بود، در اثر توصیه و سفارش موصوف مطرح و معرفی گردید. دیدبان مذکور شکل و شمایل یک توافقنامه قسمی و مبسوط شورای اروپا، یک شکل و نوع همکاری خاصی را بخود اختیار خواهد کرد که در داخل سازمان به همهء دول مستدعی و همچنان به سازمان های بین المللی ذیربط قضیه، زمینهء الحاق به ابتکار مذکور را فراهم می کند.

هدف دیدبان تحمیل یک دیدگاه واحد و یکجانبهء تاریخ نیست. مأمول معکوس آن است، یعنی تدوین و تسجیل بیطرفانه و عینی حالات بگونه ای که روال گذشته مان در مکاتب در سراسر قاره تدریس می گردد و فراهم نمودن زمینهء تبادلات، مبادلات و مراودات درعرصه متذکره برای متخصصین و مسئولین برنامه. بدین منوال، دیدبان امکان انجام گفتمان را برمی انگیزد و فُرصت تشریک، پخش و ترویج کارشیوه های مناسب و سالم را در باب تدریس تاریخ فراهم خواهد کرد ؛ یا به عبارت دیگر، یک وسیلهء تسهیل و کمک به تحکیم یک شعور اروپایی مشترک.

رویکار دیدبان حین رویدادی تحت عنوان "تدریس تاریخ، تدریس صلح : تقابل و مصالحهء خاطرات در قارهء اروپا" که درچوکات مجتمع پاریس درمورد صلح بتاریخ ۱۲ نوامبر ۲۰۱۹ میلادی (۲۱ عقرب ۱۳۹۸ هجری شمسی) تدویر یافته بود و در آن وزیر معارف و منشی دولت مسئول امور اروپایی اشتراک ورزیده بودند، ارائه و معرفی گردید. بمناسبت جلسهء وزرأی معارف که از سوی جمهوری فرانسه بتاریخ ۲۶ نوامبر ۲۰۱۹ میلادی (۵ قوس ۱۳۹۸ هجری شمسی) در شهر پاریس برگزار گردیده بود، ۲۳ دولت پشتیبانی شان را اعلام و تسجیل داشتند. جمهوری فرانسه یک مدد مالی استثنأیی به مبلغ ۰۰۰ ۲۰۰ یورو را جهت تمویل مرحله آغازین رویکار مذکور به بودجهء شورای اروپا تقدیم کرد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/la-france-et-le-conseil-de-l-europe/presidence-francaise-du-conseil-de-l-europe/article/vers-la-creation-d-un-observatoire-de-l-enseignement-de-l-histoire-en-europe-26

تاریخ نشر 02/02/2020

قسمت بالایی صفحه