بسوی کوپ – 21 (COP 21) : کنفرانس در انستیتیوت فرانسوی افغانستان [fr]

JPEG

بتاریخ 27 می 2015 (مطابق به 6 جوزا 1394)، انستیتیوت فرانسوی افغانستان در چوکات پروگرامِ "بسوی کوپ – 21 (COP 21)" دوهمین کنفرانس خودرا تحت نام "اقلیم، زراعت و جوامع روستایی در افغانستان" دایر نمود. این رویداد با شراکت برنامهء سازمان ملل متحد برای محیط زیست (PNUE)، آژانس ملی حفاظت از محیط زیست (NEPA)، آژانس انکشافی فرانسه (AFD) و حمایهء (UKAID) و همکاری کشور استونیا برای توسعه، در قصرءملکه باغ بابر کابل انتظام یافت.

معرفی مقدماتی از سوی وزارت های زراعت و انکشاف دهات و آژانس ملی حفاظت از محیط زیست (NEPA) با حضورداشت صد تن از شخصیت های حاضر در تالار، خاصتاً مربوط به وزارتخانه های مختلف و جامعهءمدنی صورت پذیرفت. بعداً میز مدوری جهت سپردن رشتهء کلام به اعضاَی انجمن های مختلف زیست محیطی در ساحهءکابل، ترتیب گردید.

JPEG

رویداد مذکور با گشایش نمایشگاهء"60 راه بیرون رفت" که از سوی آژانس انکشافی فرانسه (AFD) تدوین گردیده است، اختتام یافت. این نمایشگاه چند روزی بروی علاقه مندان متعددی که در این محل آرام شهر می آیند، باز خواهد بود.

JPEG

دو گردهمایی دیگری قبل از ختم سال روان مدنظر گرفته شده است : اولی در بارهء انرژی ها و دومی معضل آب و تغییرات اقلیمی را احتواَ می کند.
نمایشگاهء"60 راه بیرون رفت" قبل از آنکه به دیپارتمنت علوم محیط زیست پوهنتون کابل سپرده شود، به شهر هرات و بعداً به بامیان ارائه خواهد گردید.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه