بزرگداشت از روز بین المللی حقوق زنان : پیام سفرأی کشورهای عضو اتحادیهء اروپا مقیم افغانستان عنوانی زنان افغان

ما نمایندگان کشورهای عضو اتحادیهء اروپا مقیم افغانستان، به منظور گرامیداشت از روز جهانی زن، پیام آتی را عنوانی زنان افغانستان ارسال می داریم :

JPEG

تاریخ نشر 07/03/2018

قسمت بالایی صفحه